Prezentarea Împăratului

Matei  3: 1-17 (Ioan 1:33)

Scopul lecţiei: Să cunoaştem evenimentele care au marcat  începutul slujirii Domnului Isus, modul în care cei din Israel trebuiau să se pregătească pentru a intra în Împărăţie şi să descoperim exemplul pe care ni L-a lăsat Domnul Isus prin actul botezului precum şi semnele care au confirmat identitatea Lui, după botez.

Contextul lecţiei: După ce a arătat obârşia Împăratului, prezentând spiţa neamului Domnului Isus după Iosif şi a descris reacţia lui Irod, a fruntaşilor lui Israel şi a delegaţiei celor dintre Neamuri faţă de întruparea Domnului Isus, evanghelistul Matei a descris copilăria Domnului, amintind numai fuga în Egipt (Matei 2:13-15), reîntoarcerea din Egipt (Matei 2:19-22) şi stabilirea reşedinţei familiei sfinte în Nazaret (Matei 2:23).

Păstrând o tăcere deplină asupra celorlalte întâmplări din timpul copilăriei, adolescenţei şi tinereţii Domnului Isus, evanghelistul Matei îşi continuă relatările cuprinse în evanghelia care îi poartă numele, descriind evenimentele care au avut loc la începutul misiunii publice a Domnului Isus, menţionând: propovăduirea lui Ioan Botezătorul (Matei 3:1-12), botezul şi ispitirea Domnului Isus (Matei 3:13-4:17).

Conţinutul lecţiei:  Urmărind evenimentele prezentate de evanghelistul Matei la începutul misiunii publice a Domnului Isus, descoperim:

1.    Anticiparea slujirii lui Mesia
(Împăratul)   Matei 3:1-12

Cel ce a anticipat şi a pregătit slujirea lui Mesia a fost Ioan Botezătorul, care a primit această slujire din partea lui Dumnezeu (Maleahi 4:5-6; Matei 11:7-11). Ioan Botezătorul a început să propovăduiască în pustia Iudeii, rostind un mesaj din partea lui Dumnezeu după 400 de ani în care cerul a tăcut (Maleahi 3:1; Isaia 40:3; Marcu 1:2; Matei 3:1). Prin mesajul său el a adresat o chemare la pocăinţă(„Pocăiţi-vă căci Împărăţia cerurilor este aproape” – Matei 3:2), un îndemn la pregătire („Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-i cărările.”- Matei 3:3-6), o atenţionare cu privire la judecata viitoare („…va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge” – Matei 3:7-12) şi o anticipare a slujirii lui Mesia („El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” – Matei 3:11/b).

Privind chemarea la pocăinţă constatăm că aceasta a fost: generală (adresată atât oamenilor de rând cât şi fruntaşilor lui Israel, reprezentaţi de farisei, saduchei, vameşi şi soldaţi – Matei 3:2-7; Luca 3:10-14), urgentă (fiindcă Împărăţia cerurilor şi judecata viitoare  este aproape – Matei 3:2;10) şi concretă (însoţită de fapte vrednice de pocăinţă – Matei 3:8). Pentru a-i ajuta pe cei din Israel să se pregătească pentru Împărăţia cerurilor, Ioan Botezătorul a fost un bun exemplu (Matei 3:4, 11; Marcu 1:6-7), s-a adresat fiecărei categorii sociale în mod specific (Matei 3:5-7; Luca 3:10-14), a corectat greşelile ivite (Matei 3:7-9) şi a practicat botezul pocăinţei (Matei 3:6; Marcu 1:4).

Atunci când a anunţat judecata, Ioan Botezătorul a arătat că aceasta este aproape ( „securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor „ – Matei 3:10), nu poate fi evitată („cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare”– Matei 3:7/b), este aspră („pleava o va arde într-un foc care nu se stinge” – Matei 3:12/b) şi va fi înfăptuită de Domnul Isus („El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria …” – Matei 3:11/b-12). Iar când L-a prezentat pe Domnul Isus, el a arătat că Mesia (Împăratul) va instaura Împărăţia cerurilor (Matei 3:2), este mai mare şi mai puternic (Matei 3:11; 11:11-14), merită respect, ascultare şi supunere (Matei 3:11/b) şi va împlini o slujire mult mai bună (Matei 3:11-12).

2.    Prezentarea publică a lui Mesia (Împăratul)   Matei 3:13-15

Dacă propovăduirea lui Ioan Botezătorul a anticipat slujirea lui Mesia, Botezul Domnului Isus a însemnat momentul prezentării Sale publice, eveniment care a marcat începutul slujirii Sale Mesianice. Botezul Domnului Isus a fost un act voluntar (Domnul Isus a venit personal la Iordan – Matei 3:13), un act de ascultare (când Ioan a căutat să-L oprească, Domnul Isus a arătat că trebuie să împlinească tot ce trebuie împlinit – Matei 3:14-15), un act de identificare cu fiinţa umană (prin actul botezului, Domnul Isus a acceptat să poarte haina păcatelor noastre – Ioan 1:29), un act de acceptare a voii lui Dumnezeu (prin botez Domnul Isus a arătat că acceptă să poarte păcatele noastre pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu – Isaia 53:4-5) şi un exemplu pentru fiecare dintre noi.

3.    Confirmarea identităţii lui Mesia (Împăratul)   Matei 3:16-17

După ce Domnul a împlinit actul botezului, evanghelistul Matei a menţionat trei semne care au confirmat identitatea lui Mesia: cerurile s-au deschis (Matei 3:16/a), Duhul lui Dumnezeu a coborât în chip de porumbel peste Domnul Isus (Matei 3:16/b) şi Dumnezeu Tatăl a făcut o declaraţie publică despre Domnul Isus (Matei 3:17). Prin acestă declaraţie Dumnezeu Tatăl a confirmat că Domnul Isus este Fiul Său, este un Fiu prea iubit şi este un Fiu în care Îşi găseşte plăcerea (Matei 3:17). Aceste mărturii arată nu numai identitatea Domnului Isus, ci şi binecuvântările pe care le avem prin El şi modul în care le putem primi (Ioan 1:50-51; Efeseni 1:3; 2:4-6; Fapte 1:8; Coloseni 1:10).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce evenimente consemnate de evanghelistul Matei marchează începutul slujirii publice a Domnului Isus ?
2.    Care a fost cadrul în care Ioan Botezătorul şi-a împlinit slujirea ?
3.    Care au fost punctele principale ale mesajului lui Ioan Botezătorul ?
4.    Ce trebuiau să facă cei din Israel ca să fie pregătiţi pentru Împărăţie ?
5.    Ce mărturie a depus Ioan Botezătorul despre Domnul Isus ?
6.    Care este semnificaţia botezului Domnului Isus ?
7.    Ce semne divine petrecute după botez au confirmat identitatea Domnului Isus ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *