Poartă centura adevărului

(fii demn de încredere)
2 Timotei 2 1-26 (Efeseni 6:13-14/a)

Scopul lecţiei: Să descoperimcare este centura adevărului, ce înseamnă a o purta şi cum vom câştiga biruinţa în faţa diavolului, folosind această parte din armură.

Contextul lecţiei: Pentru a fi biruitor în lupta spirituală, după ce a primit această biruinţă prin lucrarea Domnului Isus, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să rămână de partea biruitorilor, purtând el înşuşi un război spiritual. Deoarece acest război nu este de natură fizică, purtat împotriva cărnii şi a sîngelui, ci de natură spirituală, purtat „împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”(Ef.6:12), nici armamentul folosit nu este de natură fizică, ci spirituală.

Când vorbeşte despre această armătură, deşi numeşte câteva piese din echipamentul militar caracteristic unui soldat roman, apostolul Pavel atribuie acestora o semnificaţie spirituală. Astfel, el arată că armătura este a lui Dumnezeu (Ef.6:11 şi 13). După cum, înainte de a-l înfrunta pe Goliat, David s-a îmbrăcat în armura lui Saul, ( 1Sam.17:38-39) tot aşa şi noi, înainte de a-l înfrunta pe Satan, trebuie să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu (Ef.6:11 şi 13).

Această armătură este formată din piese specifice: centură, platoşă, sandale, scut, coif şi sabie (Ef.6:14-17), este eficientă atunci când este completă ( Ef.6:11 şi 13) şi conferă celui ce o poartă o poziţie ofensivă.  Niciuna dintre piesele enumerate nu-l apără pe soldat dacă se întoarce cu spatele spre duşman sau fuge de pe câmpul de luptă.

Conţinutul lecţiei: Prima piesă din echipamentul spiritual este „centura adevărului” (Ef.6:14). În cazul echipamentului unui soldat roman, centura se încingea la brâu, peste tunică, conferind celui ce o purta demnitate, pentru că strângea toate celelalte piese ale echipamentului împreună. În acelaşi timp, centura oferea posibilitatea de completare a echipamentului, pentru că de ea erau prinse sabia şi scutul.

Pentru a descoperi înţelesul spiritual al acestei centuri, trebuie să răspundem la mai multe întrebări care se ridică cu privire la identitatea adevărului pe care ea îl semnifică:

Sfânta Scriptură ne arată că „Hristos este Adevărul” (Ioan 14:6). În acelaşi fel este identificat şi Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 17:17; Ps.119:142 şi 151). Atunci când vorbeşte despre centura adevărului, apostolul Pavel nu face însă referire la Domnul Isus şi nici la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, în cadrul aceluiaşi echipament el vorbeşte despre sabia Duhului, pe care o identifică a fi Cuvântul lui Dumnezeu (Ef.6:17). El se referă la o persoană care umblă în adevăr şi trăieşte în integritate şi fără ipocrizie (1 Cor.5:8; 2 Cor.1:12), având adevărul în inimă (Ps.119:9-11), în minte ( 1 Pet.1:13; Ps.1:1-2) şi în umblarea de fiecare zi (2 Ioan 1:4; 1 Ioan 1:6-8).

A purta centura adevărului înseamnă a fi demn de încredere şi a trăi fără reproş. Un exemplu în acest sens este Iov, care a fost biruitor în lupta spirituală pentru că diavolul n-a găsit în viaţa lui nimic pentru care să-l acuze ( Iov 1:6-12;2:1-10).

Urmărind pasajul lecţiei biblice de astăzi, descoperim că apostolul Pavel îl cheamă pe Timotei să trăiască la acelaşi standard de viaţă, atunci  când îi spune: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Tim.2:15).

Pentru a-l ajuta să trăiască o viaţă ireproşabilă şi să nu facă lucruri de care mai târziu să-i fie ruşine, apostolul Pavel îi prezintă lui Timotei mai multe exemple practice, vorbindu-i despre:

1.Exemplul ispravnicului ( 2 Tim.2:1-2)

Pentru a fi un bun ispravnic al tainelor ce i-au fost descoperite şi a trăi fără reproş, apostolul Pavel îi cere lui Timotei să-şi împlinească responsabilitatea pe care o are faţă de Cuvânt, învăţându-i pe alţii în aşa fel încât evanghelia să poată fi transmisă neştirbită din generaţie în generaţie. Pentru aceasta, el trebuia să se întărească în har (2 Tim1:1), să fie cu luare aminte la ceea ce a auzit, să nu părăsească cadrul a ceea ce este confirmat de martori şi să înveţe cu responsabilitate, aleagând oameni de încredere şi cu abilităţi pentru echiparea altora (2 Tim2:2; 2:24; 3:2).

2.Exemplul sodatului (2 Tim.2:3-4)

Un  soldat trăieşte fără reproş atunci când este pregătit să îndure greutăţile (2 Tim.2:3; 8-13), nu se încurcă cu treburile vieţii (2Tim.2:4) şi caută să împlinească voia celui ce l-a înscris la oaste şi sub al cărui drapel luptă (2 Tim.2:4).

3.Exemplul atletului  ( 2 Tim.2:5)

Un atlet primeşte cununa şi nu i se poate reproşa nimic atunci când respectă regulile jocului pe care îl practică şi ale competiţiei la care participă (2 Tim 2:5;1Tim.4:7-8; Fil.3:12-16; Evrei 12:1-2).

4.Exemplul fermierului (2 Tim.2:6-7)

Plugarul îşi strânge recolta numai după ce a muncit făcând tot ceea ce trebuit: ca să pregătească terenul, să semene sămânţa şi să întreţină culturile (2 Tim.2:6; Prov.24:30-34; 1 Cor.9:7; Gal.6:7-8).

5.Exemplul apostolului (2 Tim.2:8-13)

Apostolul Pavel se poate prezenta pe sine ca un adevărat exemplu, pentru cădupă întîlnirea cu Hristos a trăit o viaţă fără reproş, având chiar îndrăzneala să-i cheme pe cei pe care i-a condus la Hristos să-i calce pe urme ( 1 Cor.4:15-16). Când îi scrie lui Timotei, el îi prezintă mărturia vieţii şi a slujirii sale, care este în asemănare cu Hristos. Astfel el arată că a propovăduit o evanghelie curată ( 2Tim.2:8), a suferit cu răbdare în mijlocul necazurilor (2 Tim.29), a făcut totul pentru mântuirea altora (2 Tim.2:10) şi a ţintit slava şi răsplătirea viitoare (2 Tim.2:10-13).

6.Exemplul lucrătorului (2 Tim.2:14-19)

Un lucrător integru, căruia n-are de ce să-i fie ruşine, îşi împlineşte slujba cu entuziasm, se roagă cu foc, nu promovează certurile ( 2 Tim2:14), împarte drept Cuvântul lui Dumnezeu (2Tim.2:15) şi se păzeşte de bârfă (2Tim.2:16), învăţături greşite (2 Tim.2:17-18) şi păcat (2 Tim.2:19).

7.Exemplul vaselor ( 2 Tim.2:20-26)

Un vas folositor se păstrează curat (2 Tim.2:21-23), este dedicat pentru o slujbă bună (2 Tim.2:20-21) şi lucrează cu destoinicie (2 Tim.2:24-26).

Prin toate aceste exemple, indiferent de lucrarea pe care o împlinim, apostolul Pavel ne arată cum putem trăi păstrându-ne integritatea morală şi spirituală şi împlinindu-ne slujirea încredinţată fără reproş, pentru ca diavolul sau cei ce ne privesc să nu găsescă în noi vreo pricină de poticnire sau vreo faptă de care să ne acuze.

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce factori vor face ca armătura pe care o purtăm să fie eficientă în lupta spirituală?
2. Ce reprezintă „centura adevărului” ?
3. De ce în zilele în care trăim mulţi credincioşi nu mai sunt demni de încredere ?
4. De ce credeţi că omul ce nu păstrează adevărul în minte, în inimă şi în umblarea de fiecare zi este înfrânt în lupta spirituală ?
5. De credeţi că apostolul Pavel a folosit atâtea exemple pentru a prezenta ce înseamnă o
viaţă fără reproş ?
6. Care sunt reproşurile pe care oamenii le pot aduce astăzi celor credincioşi?
7. Ce lucruri crezi că ar trebui să se schimbe în viaţa ta şi a bisericii tale pentru ca
diavolul să fie înfrânt prin faptul că nu mai găseşte nicio pricină de acuzare ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *