Originea răului: răzvrătirea din cer

Is. 14:12–20; Ezec. 28:11–19; (Ap. 12:9)
Scopul lecţiei: Să te ajute să descoperi care este originea răului în univers şi să înţelegi în ce măsură aceiaşi factori, generează conflict şi astăzi.

Introducere

Istoria omenirii este o paranteză între cerurile dintâi şi cerurile de pe urmă. Cartea Genesei ne arată că la început, Dumnezeu a creat „cerurile şi pământul” (Gen.1:1). Iar cartea Apocalipsei ne spune că atunci când istoria omenirii se va încheia pentru această perioadă când suntem cuprinşi în timp şi spaţiu, va fi „un cer nou” şi „un pământ nou” (Ap. 21:1).

Deşi Biblia nu ne descrie modul în care au fost create cerurile, ne prezintă destule detalii care ne ajută să înţelegem cum este în cer. Cerul este un loc real, un loc al sfinţeniei, al slavei, şi al prezenţei lui Dumnezeu. Deoarece în cer există fericire, armonie şi frumuseţe desăvârşită, putem spune că cerul este locul perfecţiunii.

În acest cadru desăvârşit a început, însă, un conflict spiritual care a generat cel mai lung şi mai aprig război. Dacă în istoria omenirii avem exemple de războaie de 30, 50 sau 100 de ani, acest război spiritual, declanşat la început în cer, a antrenat cerul şi apoi Pământul, continuă şi astăzi, şi se va încheia doar atunci când Domnul Isus va exprima biruinţa finală. Pentru că în zilele în care trăim, cei mai mulţi creştini sunt înfrânţi sau trăiesc ca prizioneri de război, prin studiul „Biruitori în lupta spirituală” ne propunem să descoperim modul în care a început acest conflict spiritual, cine sunt cei implicaţi, care sunt metodele pe care puterea întunericului le foloseşte şi cum putem câştiga în această bătălie spirituală ca să călătorim prin viaţă sărbătorind biruinţa.

Contextul lecţiei:

Atât profetul Isaia cât şi profetul Ezechiel, prezintă răzvrătirea din cer, asemanându-l pe Lucifer, cu împăratul Babilonului şi cu regele Tirului. Prin această personificare, având anumite coordonate ale lumii fizice şi ale unor evenimete istorice concrete, suntem ajutaţi să înţelegem mai bine ce s-a întâmplat în cer. În acelaşi timp constatăm că răzvrătirea din cer n-a fost singulară. Diavolul care a generat primul conflict, a atras de partea lui numeroşi reprezentanţi care au acţionat în acelaşi fel, provocând în decursul istoriei omenirii, în repetate rânduri aceiaşi răzvrătire.

Conţinutul lecţiei:

În orice revoltă există cineva care a iniţiat-o, cauze care o determină şi consecinţe sau urmări ale acestei acţiuni. Pentru că şi răzvrătirea din cer păstreză acelaşi tipar, vom studia lecţia parcurgând aceleaşi etape:

 1. Identitatea celui ce a iniţiat răzvrătirea din cer

Cel ce a iniţiat răzvrătirea din cer este Lucifer (luceafăr), unul dintre arhangheli (Is. 14:12, Luca 10:18, Ap. 9:1, 12:9). Acesta a ajuns la cea mai înaltă treaptă de perfecţiune pe care o poate atinge o făptură creată, fiind plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe (Ez. 28:12).

Pentru a ne descrie această frumuseţe, profetul Ezechiel ne prezintă veşmântul său, făcând o asemănare cu cele mai valoroase pietre scumpe: sardonic, topaz, diamant, hrisolit, onix etc. (Ez. 28:13). Această descriere evidenţiază strălucirea acestei făpturi cereşti, dar şi asemănarea lui Lucifer cu slava divină. Biblia face referire la aceleaşi pietre şi atunci când descrie slava lui Dumnezeu sau a noului Ierusalim (Ez. 1:26–28, Ap. 4:3; 21:18–21).

Fiind unul dintre heruvimi, Lucifer avea privilegiul de a sta în prezenţa lui Dumnezeu, având o poziţie de autoritate şi slavă (Ez. 28:14–15). Aceste referiri biblice ne arată că răzvrătirea din cer a fost iniţiată de arhanghelul ce era cel mai aproape de Dumnezeu şi se asemăna cel mai mult cu Cel Preaînalt.

 1. Cauzele ce au generat răzvrătirea din cer

Datorită cadrului în care a fost aşezat şi poziţiei pe care o avea, Lucifer n-ar fi trebuit să găsească nici un motiv pentru care să declanşeze o revoltă. Dacă n-a fost nici o cauză externă care să-l fi determinat pe Lucifer la o asemenea acţiune, motivaţia pentru răzvrătirea lui a venit, însă, din el însuşi. Din această cauză putem spune că răul a încolţit în inima lui Lucifer. A fost un moment când Lucifer a încetat să mai privească la Dumnezeu, şi a început să privească spre el însuşi.

În acel moment s-a născut mândria, egocentrismul şi invidia, atitudini care l-au condus pe Lucifer la împotrivire şi revoltă (Ez. 28:17, Is. 14:13–14). Este demn de remarcat faptul că numai în aceste cîteva versete, pronumele personal la persoana I singular este repetat de mai multe ori. De aceea, mândru de sine, Lucifer a râvnit poziţia, puterea şi slava lui Dumnezeu. Această experienţă trăită de Lucifer, ne învaţă că mândria este cauza tuturor păcatelor, iar acolo unde apare „eul”, începe o revoluţie.

III. Consecinţele răzvrătirii din cer

Răzvrătirea nu este neglijată şi nici nu rămâne nepedepsită. Având toată puterea şi toată autoritatea, Dumnezeu judecă şi condamnă păcatul, chiar dacă acesta a izbucnit în cer şi a fost înfăptuit de cea mai desăvârşită faptură pe care El a creat-o. Datorită păcatului mândriei, Lucifer şi-a pierdut vrednicia (Ez. 28:15), poziţia (Ez. 28:16–17, Ap. 12:9), misiunea (Ez. 28:17–18, Is. 14:16–20, Ap. 12:9) şi destinul (Is. 14:15, Ez. 28:19). Deşi păcatul a izvorât în inima lui Lucifer, în revolta pe care a condus-o împotriva lui Dumnezeu, el a antrenat şi o treime dintre îngeri, care au împărţit aceiaşi soartă cu liderul lor (Ap. 12:3–4, Ap. 12:7–9).

Întrebări pentru discuţie:

 1. Care sunt lucrurile ce fac cerul să fie „cer?”
  2. Care sunt cauzele ce-i determină pe unii credincioşi să nu mai aibă în viaţă sărbătoare?
  3. De ce gândul mândriei a încolţit tocmai în inima lui Lucifer?
  4. Cum s-a exprimat mândria lui Lucifer? Mai întâlnim astfel de atitudini şi astăzi?
  5. Dacă răzvrătirea lui Lucifer a avut urmări imediate, cei ce păcătuiesc în acelaşi fel,
  suportă vreo consecinţă? Care sunt acestea ?
  6. Biblia vorbeşte despre împăratul Babilonului şi despre regele Tirului, asemănându-i cu
  Lucifer. Mai are diavolul exponenţi şi astăzi ?
  7. Ce ar trebui să faci ca în inima ta şi în biserica unde slujeşti să fie o atmosferă de cer ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *