Obârşia Împăratului

Matei 1:1-25 (Mica 5:2)

Scopul lecţiei: Să descoperim adevărurile care ne sunt revelate prin arborele genealogic al Domnului Isus şi să înţelegem obârşia Sa umană şi divină, pentru a fi ferm convinşi că El este Împăratul (Regele) promis lui Israel.

Contextul lecţiei: Dacă prin lecţiile biblice de la începutul acestui an am descoperit modul în care este dovedită Împărăţia lui Dumnezeu prin suveranitatea lui Dumnezeu asupra creaţiei şi stăpânirea lui Dumnezeu asupra Israelului, prin lecţiile biblice care vor urma dorim să învăţăm despre felul în care s-a manifestat Împărăţia lui Dumnezeu prin slujirea împărătească a Domnului Isus.

Prin venirea Domnului Isus în această lume, Împărăţia lui Dumnezeu a devenit mult mai proeminentă, fiindcă Domnul Isus este Împăratul, iar cadrul autorităţii Sale şi a binecuvântărilor pe care le oferă El, a căpătat valenţe noi. Pentru a cunoaşte identitatea Împăratului, natura Împărăţiei, cetăţenii Împărăţiei, binecuvântările pe care aceştia le pot primi precum şi modul în care Domnul Isus Şi-a exprimat autoritatea împărătească, răspunzând contestaţiilor ce i-au fost aduse, vom studia capitol după capitol  Evanghelia după Matei.

Deşi în Sfânta Scriptură nu se menţionează că Matei este scriitorul evangheliei care îi poartă numele, acest fapt este confirmat atât de părinţii bisericii cât şi de conţinutul evangheliei, în care este prezentată chemarea lui Matei (Matei 9:9-13) şi interesul lui Matei pentru cifre (Matei 8:24;28:12) şi statistică (Matei 1:17). Matei a fost vameş (Matei 9:9), a fost chemat de Domnul Isus la ucenicie (Matei 9:9), a fost ales printre cei doisprezece apostoli (Matei 10:2-3) şi şi-a deschis casa pentru a facilita întâlnirea prietenilor săi cu Domnul Isus (Matei 9:10; Luca 5:27-32).

Matei a scris evanghelia care îi poartă numele înainte de anul 70, fiindcă în mesajul său cucerirea Ierusalimului este numai un anunţ profetic (Matei 24:1-22). Evanghelia sa este specifică deoarece: este structurată mai degrabă pe subiecte decât după o prezentare cronologică a evenimentelor, conţine cele mai multe predici (discursuri) ale Domnului Isus (Matei 5:1-7:29, 9:10-42, 13:1-58, 18:1-35; 24:1-25:46), este evanghelia Împărăţiei (Domnul Isus este prezentat a fi Regele promis, termenul de Împărăţie este menţionat de 50 de ori şi cel de Împărăţia Cerurilor de 32 de ori), este adresată cu preponderenţă evreilor (evanghelistul Matei a intenţionat să dovedească evreilor că Domnul Isus a împlinit profeţiile Vechiului Testament, este evanghelia Bisericii (este singura evanghelie în care este menţionată Biserica – Matei 16:13-20, 18:17) şi este o evanghelie apocaliptică, fiindcă cuprinde mesajul profetic rostit de Domnul Isus cu privire la dărâmarea Ierusalimului, la venirea Fiului Omului şi la judecata viitoare (Matei 24:1-25:46).

Conţinutul lecţiei: Evanghelistul Matei şi-a început evanghelia prezentând genealogia Domnului Isus şi felul în care a fost prevestită naşterea Celui pe care L-a identificat a fi Împăratul (Regele) lui Israel. Studiind aceste relatări descoperim că:

1.    Domnul Isus (Împăratul) este o persoană reală  Matei 1:1-25

Domnul Isus nu este un personaj de legendă, un mit sau o ficţiune, ci o persoană reală care a trăit asemenea nouă. Acest adevăr este confirmat de faptul că I se cunoaşte spiţa neamului, părinţii, evenimentele petrecute la naştere, slujirea care poate fi încadrată în timp şi spaţiu.

2.    Domnul Isus (Împăratul) este moştenitor legal al tronului lui David Matei 1:1-2

Pentru a dovedi dreptul legal al Domnului Isus de a domni ca împărat a lui Israel, evanghelistul  Matei a prezentat arborele genealogic al Domnului Isus, după tatăl Său pământesc (Matei 1:16), arătând că El este sămânţa lui Avraam (Matei 1:1-2; Geneza 12:1-3, 22:18) şi urmaşul direct a lui David (Matei 1:1-2; 2 Samuel 7:12; Psalmii 39:3, 132:11).

3.    Domnul Isus (Împăratul) a adus o nouă dimensiune a Împărăţiei Matei 1:3-16

Urmărind persoanele menţionate în genealogia Domnului Isus descoperim că în Hristos a fost înlăturată bariera dintre bărbaţi şi femei  (sunt menţionate atât nume de bărbaţi cât şi de femei : Tamar, Rahav, Rut şi Batşeba – Matei  1:3-6), bariera dintre evrei şi neamuri (pe lângă evrei sunt menţionate şi cel puţin două femei care proveneau dintre neamuri: Rahab şi Rut – Matei 1:5; Geneza 38:42; Iosua 2:1; Rut1:1-17; 2 Samuel 11-12), bariera dintre cei consideraţi buni (Solomon, Asa, Iosafat, Ezechia, Iosia) şi cei răi (Roboam, Abia, Ioram, Manase, Amon), cât şi bariera dintre cer şi pământ (prin întruparea Domnului Isus cerul s-a apropiat de pământ, iar cei credincioşi s-au apropiat de cer).

4.    Domnul Isus (Împăratul) este  împlinirea planului lui Dumnezeu Matei 1:17

Pentru a arăta credincioşia cu care Dumnezeu Îşi împlineşte planurile, evanghelistul Matei a prezentat o statistică a istoriei, subliniind o succesiune de paisprezece generaţii (Matei  1:17).  Paisprezece generaţii de la Avraam până la David, în care Dumnezeu a format poporul Israel şi i-a dat domnia lui David, paisprezece generaţii de la David până la robia babiloniană, în care poporul Israel a decăzut şi a pierdut binecuvântarea promisă de Dumnezeu şi paisprezece generaţii de la strămutarea în Babilon şi până la Hristos, vreme în care poporul Israel a suportat consecinţele neascultării de Dumnezeu şi a nerespectării Legii Mozaice.

5.    Domnul Isus (Împăratul) este fiu al omului şi Fiul lui Dumnezeu
Matei 1:18-25

Pentru a arăta că Domnul Isus este fiul omului, evanghelistul Matei a descris actul întrupării, iar pentru a dovedi că El este Fiul lui Dumnezeu, a arătat că naşterea Sa a fost diferită prin faptul că: Domnul Isus a fost conceput prin puterea Duhului Sfânt (Matei 1:20), naşterea Sa a fost anunţată de îngeri (Matei 1:18-21), întruparea Sa a împlinit profeţiile (Matei 1:22-23; Isaia 7:14) şi a fost acceptată prin credinţă, ascultare şi supunere (Matei 1:24-25).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce mărturii arată că vameşul Matei a scris evanghelia care îi poartă numele ?
2.    Care sunt caracteristicile principale ale acestei evanghelii ?
3.    Ce mărturii confirmă că Domnul Isus (Împăratul) este o persoană reală ?
4.    Ce dovezi arată că Domnul Isus are dreptul de a moşteni tronul lui David ?
5.    Ce bariere au fost depăşite prin întruparea Domnului Isus ?
6.    Ce arată că întruparea Domnul Isus este o împlinire a planului lui Dumnezeu ?
7.    Ce dovezi arată că El este în acelaşi timp fiul omului şi Fiul lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *