Îngerii buni – agenţii lui Dumnezeu

 Evrei 1:1-14 (Ps.34:7)

Scopul lecţiei: Să descoperim care este identitatea şi slujirea îngerilor, pentru a înţelege cât de mare este ajutorul cu care Dumnezeu ne sprijină, pentru a câştiga biruinţa în lupta împotriva puterii întunericului.

Contextul lecţiei: Printre exponenţii Binelui cosmic, alături de Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus şi Duhul Sfânt, este cuprinsă şi lumea îngerilor. După numele pe care îl poartă,  (angelos), îngerul este un mesager al lui Dumnezeu.

Dacă omul creat de Dumnezeu are un trup fizic ce este  încadrat în timp şi spaţiu, îngerii sunt „duhuri slujitoare” create de Dumnezeu cu trupuri spirituale ( Evrei 1:14), dar care atunci când sunt trimişi pentru a împlini diferite slujiri în lumea materială, pot lua şi înfăţişare umană (Gen.18:1-8;16-22; Luca 24:1-4;Fapte. 1:10-11).

Îngerii sunt cunoscuţi a fi „oştirea cerurilor” care se închină şi slujeşte lui Dumnezeu       ( Neemia 9:6; Ps.148:1-2; Ps.103:20-21; Ap.4:11; 5:11.),  dar şi armata lui Dumnezeu ce intervine oferind ajutorul celor ce sunt în primejdie (Ps.34:7 ;91:11). Sfânta Scriptură ne arată însă că, pentru a împlini anumite misiuni specifice, îngerii acţioneză  şi în mod individual.

În acest fel, îngerul Domnului i-a stat înainte lui Balaam, pentru a-l opri de pe drumul greşit pe care pornise (Num.22:30-35), pentru Daniel a venit în groapa în care a fost aruncat, ca să închidă gura leilor (Dan.6:21-22), iar lui Zaharia, Iosif şi Mariei, îngerul trimis de Dumnezeu le-a făcut cunoscută naşterea lui Ioan Botezatorul şi a lui Mesia (Luca 1:10-13; 1:26-38;Mat.1:20-21). Nu întotdeauna însă îngerii au oferit numai ajutorul, sau au transmis numai veşti bune. Au fost  şi situaţii în care îngerii trimişi de Dumnezeu au anunţat judecata, sau au aplicat pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei vinovaţi (Gen.19:11;2 Împ.19:35; Fapte.12:21-23).

Deoarece îngerii L-au  însoţit pe Domnul Isus în misiunea pe care a împlinit-o în mijlocul acestei lumi, îi întâlnim pe îngeri prezenţi: la naşterea Sa (Mat.1:20; Luca1:26-31; 2:9-14), la ispitirea Sa (Mat.4:11), după rugăciunea din Ghetsimani (Luca 22:43), la învierea Domnului (Mat.28:1-7), la înălţarea la cer (fapt.1:10-11) precum şi la revenirea Sa în slavă (2 Tes.1:7).

Deşi Biblia nu ne spune care este exact numărul îngerilor, sunt pasaje care ne  arată că acesta ar putea fi de ordinul miliardelor (Deut.33:2;Ps.68:17; Evrei 12:22;Ap.5:11). Acest număr nu creşte şi nici nu se micşorează pentru că îngerii nu se căsătoresc ca să aibă copii şi nici nu mor (Mat.22:30;Luca 20:34-36).  Pentru că unii dintre îngeri l-au urmat în răzvrătire pe Lucifer, o treime dintre îngerii creaţi de Dumnezeu au ajuns demoni (Ap.12:1-4).

Putem înţelege cât este de importantă prezenţa şi slujirea îngerilor în lupta spirituală în care suntem angajaţi, amintindu-ne de Iacov care, înainte de a se întîlni cu fratele său Esau ce-i ieşea înainte cu o mare armată, a văzut tabăra lui Dumnezeu (Gen.32:1-2) şi de  slujitorul lui Elisei, care, în timpul în care armata sirienilor se pregătea să asedieze Samaria, a văzut oştirea Domnului (2 Împ.6:14-17). Conştientizat de prezenţa divină, Iacov a schimbat numele locului unde era, iar Ghehazi, întărit şi eliberat  de frica care îl stăpânea, a întrezărit biruinţa.

Conţinutul lecţiei: În capitolul întâi al epistolei către Evrei ne este prezentat Domnul Isus în contrast cu proorocii Vechiului Testament şi cu îngerii. Urmărind acest contrast vom fi conştientizaţi de existenţa îngerilor şi vom înţelege care este identitatea şi slujirea acestora.

1. Existenţa îngerilor

În vremea în care trăim există un interes mereu crescând pentru lumea îngerilor.Dacă pentru mulţi oameni acest interes este o simplă curiozitate, iar unii cercetează acest domeniu numai pentru că, văzându-se neputincioşi  în faţa provocărilor vieţii, caută un ajutor, pentru cei credincioşi existenţa îngerilor trebuie să fie o convingere fermă.

Această convingere este motivată de faptul că Scriptura vorbeşte despre îngerimenţionându-i între fiinţele create de Dumnezeu (Col.1:16;Neemia 9:6). În primele versete ale capitolului întîi al epistolei către Evrei, după ce vorbeşte despre prooroci şi despre Domnul Isus, de a căror existenţă suntem conştienţi, scriitorul epistolei vorbeşte şi despre îngeri, prezentându-i ca fiind fapturi la fel de reale (Evrei 1:1-6).

Existenţa îngerilor este confirmată însă şi de faptul că sunt oameni care au trăit o experienţă a întâlnirii cu aceşti mesageri. Printre ei îi putem menţiona pe Avraam (Gen.18:1-15), Lot (Gen.19:1-2), Iacov (Gen.32:1-2), Iosua (Ios.5:13-15), Daniel  (Dan.6:22), păstorii din Betleem (Luca 2;8-14), femeile la mormânt (Mat.28:1-7), apostolii (Fapte 5:19;8:26;10:3; 27:23) etc.

Chiar dacă nu ne numărăm printre cei ce au avut parte de această experienţă, credem în existenţa îngerilor, pentru că şi atunci când nu i-am văzut, am beneficiat de slujirile pe care le-au împlinit ei. Cu siguranţă că în fiecare biserică  sunt  şoferi care, după ce au condus maşina pe drumuri periculoase sau au efectuat depăşiri riscante, pot să mărturisească: „numai îngerii Domnului au ţinut maşina pe şosea sau au oprit-o înainte de a se prăbuşi în prăpastie !”

2. Identitatea îngerilor

Faţă de Domnul Isus, care este superior îngerilor prin statutul Său (Evrei 1:4-5), prin natura Sa (Evrei 1:8 ), prin poziţia Sa (Evrei 1:9), prin lucrările Sale (Evrei 1:10-12) şi prin autoritatea Sa (Evrei 1:13), îngerii nu sunt decât fiinţe create (Evrei 1:7), duhuri slujitoare (Evrei 1:14/a) care se supun autorităţii lui Dumnezeu (Evrei 1:6) şi îndeplinesc întocmai misiunile încredinţate (Evrei 1:14/b).  Cunoscând statutul îngerilor înţelegem că, deşi slujirea lor ne este un mare ajutor în lupta spirituală pe care o purtăm în lupta împotriva păcatului şi a puterii întunericului, nu ne putem închina înaintea lor (Col.2:18;Ap.19:10).

3. Slujirea îngerilor

Dacă, pentru cei ce trăiesc în păcat şi se împotrivesc planului lui Dumnezeu, slujirea îngerilor este „împotriva acestora”, pentru cei ce vor moşteni mântuirea, slujirea îngerilor este „favorabilă!” (Evrei 1:14).  Astfel, îngerii urmăresc viaţa noastră (1Cor.4:9; 1 Pet.1:12), ne ajută să înţelegem planul lui Dumnezeu sau să ne îndeplinim slujirile încredinţate ( Fapte:5:19;10:1-8; 12:7etc), se bucură atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu (Luca 15:10), ne păzesc în mijlocul necazurilor (Ps.34:7;Fapte 27:23) şi ne însoţesc în ceasul morţii (Luca 16:22).

Întrebări pentru discuţie:

1. Care este deosebirea dintre îngeri şi oameni ?
2. De ce este important să cunoaştem cine sunt şi care este slujirea îngerilor?
3. Ce lucruri s-au schimbat în viaţa slujitorului lui Elisei după ce a văzut armata îngerilor
lui Dumnezeu?
4. În ce fel a fost favorizată misiunea Domnului Isus de slujirea îngerilor?
5. Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le întâlniţi astăzi cu privire la îngeri?
6. Ce lucruri ne ajută să credem în existenţa îngerilor?
7. Care dintre slujirile pe care le îndeplinesc îngerii pentru cei credincioşi înseamnă cea
mai mare binecuvântare ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *