Înfruntă suferinţa cu credincioşie

1 Petru 1:14-25 (Evrei 10:37-39)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce imperative a folosit apostolul Petru pentru a-i ajuta pe cei ce trec prin necazuri să rămână statornici în mijlocul suferinţelor şi să descoperim ce binecuvântări primesc cei ce dovedesc statornicie.

Contextul lecţiei: În prima parte a capitolului întâi al epistolei pe care o studiem, apostolul Petru a prezentat un şir de binecuvântări de care au parte cei credincioşi în timpul călătoriei prin această lume.

Deşi sunt împrăştiaţi şi trăiesc ca străini într-o ţară străină, aceştia sunt aleşi (1Petru 1:1), sfinţiţi (1 Petru 1:2), curăţiţi prin stropirea cu sângele lui Hristos (1Petru 1:2), născuţi din nou şi înviaţi pentru o nădejde vie (1Petru 1:3), au o moştenire sigură ce le este păstrată în ceruri (1 Petru 1:4), sunt păziţi de puterea lui Dumnezeu (1Petru 1:5), vor avea parte de laudă, slavă şi cinste la arătarea lui Hristos (1 Petru 1:7), iar ca sfârşit al alergării, mântuirea sufletelor – izbăvirea din pedeapsa şi judecata lui Dumnezeu (1 Petru 1:5;9).

Începând cu versetul 13 din acest capitol şi până la sfârşitul primei sale epistole,  apostolul Petru foloseşte mai multe imperative  care ne arată cum ar trebui să trăiască cei credincioşi în mijlocul prigoanelor, ca să poată primi toate aceste binecuvântări şi să experimenteze o bucurie deplină.  Findcă acest verset începe cu afirmaţia „de aceea” (datorită acestui fapt), putem spune că toate îndemnurile apostolului Petru sunt determinate de binecuvântările care au fost deja enumerate.

Conţinutul lecţiei:
Fiindcă  atunci când ajung în mijlocul suferinţelor, mulţi credincioşi dau înapoi, fug, sau renunţă la credinţă, apostolul Petru îi îndeamnă pe cei ce trec prin necazuri, la statornicie şi credincioşie (1Petru 1:14). Luând în considerare aceste îndemnuri, descoperim că:

1.    Dovedesc credincioşie în mijlocul necazurilor cei ce-şi îndreaptă atenţia spre
ceea ce va fi la urmă
– 1 Petru 1:13

Fiindcă cei ce trec prin necazuri sunt ispitiţi să privească spre cei ce îi prigonesc, sau spre suferinţele prin care trec, apostolul Petru îi îndeamnă pe cei credincioşi să privească spre ceea ce va fi la urmă (1 Petru 1:13).

El îşi începe acest îndemn folosind metafora „încingeţi-vă coapsele minţii”, prin care arată că, aşa cum oamenii din orient îşi încing (strâng) hainele în jurul brâului, ca să poată lupta sau alerga, tot aşa şi cei credincioşi trebuie să-şi încingă mintea, să-şi adune gândurile şi să-şi concentreze atenţia spre ceea ce va fi la urmă (1 Petru 1:13).

Pentru a întări acest îndemn, apostolul Petru foloseşte însă şi imperativul „fiţi treji”, care este o chemare la vigilenţă şi autocontrol, pentru a nu fi influenţaţi de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, precum şi declaraţia „toată nădejdea”, care arată că nu mai există nicio altă alternativă, enunţarea exprimând o dependenţă totală.

Pe lângă faptul că trebuie să-şi concentreze toată atenţia spre lucrurile pe care le vor primi, pentru a rămâne statornici în mijlocul necazurilor, cei credincioşi trebuie să cunoască esenţa nădejdii, „harul care va fi adus”, şi timpul când aceasta va fi împlinită „la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1:13/b). Dacă există un har prezent care înseamnă alegere, curăţire, înnoire (naştere din nou), sfinţire, păstrare, suferinţă (1 Petru 1:1-6; 4:13), există şi un har care va fi adus şi care înseamnă moştenire, laudă, slavă, cinste şi izbăvire (salvare – mântuirea sufletelor) – 1 Petru 1:4-9.

2.    Dovedesc credincioşie în mijlocul necazurilor cei ce trăiesc la înălţimea chemării pe care au primit-o  1 Petru 1:14-21

Dacă pentru lumea în care trăiesc cei credincioşi sunt numai nişte străini (pelerini), înaintea lui Dumnezeu aceştia sunt „copii” ce aparţin unei familii divine (1 Petru 1:14/a; Ioan 1:12-13). Folosind acest apelativ, apostolul Petru arată că trăiesc la înălţimea acestei demnităţi cei ce nu se reîntorc la felul de viaţă din trecut (nu se conformează modelului lumii)  (1Petru 1:14; Rom.12:2; 1 Tim. 2:9-10; Ef. 4:29; 5:3-4; Fil.4:8; 1Ioan 2:15-17), iar în mijlocul suferinţelor dovedesc sfinţenie în toate compartimentele vieţii (1 Petru 1:15-21).

Sfânt înseamnă a fi separat faţă de lume, a fi pus deoparte sau a fi dedicat total lui Dumnezeu (Ex. 3:5; 12:16; 16:23; 19:6; 29:31), dar şi a fi cast, pur, având un caracter asemenea lui Dumnezeu (2 Cor. 11:2; Evrei 12:10; 1Tes. 5:23-24; 1 Ioan 3:2-3). Apostolul Petru arată că trebuie să trăim o viaţă sfântă datorită poziţiei spirituale pe care am primit-o (copii ai lui Dumnezeu, care trebuie să fim ascultători – 1 Petru 1:14), datorită chemării ce ne-a fost adresată (1 Petru 1:15-16; Lev. 11:44; Matei 5:48), datorită naturii Celui care ne-a chemat (1 Petru 1:15-16) , datorită judecăţii care are să vină (1 Petru 1:17) şi datorită preţului care a fost plătit pentru curăţirea sufletelor noastre (1 Petru 1:18-21).

3.    Dovedesc credincioşie  în mijlocul necazurilor cei ce-şi ancorează viaţa
în Cuvântul lui Dumnezeu 
1 Petru 1:22-25

În aceste versete apostolul Petru arată că viaţa celui credincios este strâns legată de Cuvântul lui Dumnezeu. În natura sa acest Cuvânt este adevărat, viu şi veşnic (1 Petru 1:21-25), iar prin lucrarea sa (sub autoritatea Duhului Sfânt) acesta aduce naşterea din nou (1Petru 1:23) şi sfinţirea sufletului (1 Petru 1:22),  confirmată de o dragoste adevărată, fierbinte şi deplină (din toată inima) (1Petru 1:22; Ioan 13:33-35; 1Ioan 3:14;1 Ioan 4:7-8).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce dau înapoi unii credincioşi în faţa necazurilor ?
2.    La ce i-a îndeamnat apostolul Petru pe cei ce trec prin necazuri ?
3.    Care sunt lucrurile spre care trebuie să privim când trecem prin necazuri ?
4.    Ce metaforă a folosit apostolul Petru pentru a ne exemplifica focalizarea atenţiei ?
5.    De ce nu trebuie să acceptăm compromisul şi în necazuri să trăim o viaţă sfântă ?
6.    De ce preţul plătit pentru curăţirea păcatelor noastre este deosebit de mare ?
7.    De ce viaţa celui credincios trebuie să fie strâns legată de Cuvântul lui Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *