Etapele lucrării lui Hristos (I): umilirea Sa

Filip.2:5-8;1Pet.3:18-20 (Filip.2:6-7)
Contextul lecţiei:

Umilinţa lui Isus este vizibilă în întruparea, viaţa, lucrarea, suferinţele şi moartea Lui. Dragostea lui Dumnezeu nu este agresivă, ci smerită. El răstoarnă valorile lumii şi ne arată calea pe care trebuie să mergem şi noi, urmând pilda Lui.

Observaţi în aceste pasaje:

a) Umilinţa lui Hristos în întrupare – Isus era Dumnezeu, avea natura lui Dumnezeu (Filipeni 2:6). Totuşi, El a renunţat la dreptul de a Se manifesta în mod vizibil ca Dumnezeu, în gloria Sa, luând chip de rob, devenind o făptură umană reală, dar fără păcat. A trăit la fel ca noi: S-a născut, a crescut, a ascultat de părinţi (Luca 2:52, Evrei 5:8), S-a maturizat. Evangheliile ne spun că El obosea, flămânzea, era însetat. A fost chinuit şi răstignit, iar în urma suferinţei a murit. A avut emoţii umane: a fost mirat, întristat (Matei 26:38), tulburat (Ioan 12:27), a plâns (Ioan 11:35), a fost ispitit.

b) Umilinţă în viaţa şi lucrarea lui Hristos – (Filipeni 2:8b). Viaţa Lui perfectă, fără păcat, în ascultare deplină de Tatăl, L-a făcut să devină Jertfa de ispăşire acceptată de Tatăl. El a biruit acolo unde oamenii au dat greş (ascultare reprezentativă – Romani 5:18-19). El ne poate ajuta în slăbiciunile noastre, iar noi ne putem bizui pe ascultarea Lui, nu pe a noastră. I Petru 3:18 – El, Cel drept, aprobat de Tatăl, a suferit pentru păcatele noastre. El nu a suferit doar la cruce, ci în întreaga Lui viaţă: în ispitire (Matei 4:1-11, Evrei 5:8), ca urmare a opoziţiei conducătorilor, la moartea celor dragi: (Ioan 11:35).

c) Umilinţă în patimile Lui – El a suferit durerea fizică cumplită la moartea pe cruce, a fost în agonie, a murit.
– A suferit durerea pricinuită de păcatul nostru (Isaia 53:6,12), a fost făcut El Însuşi păcat (II Cor.5:21) şi blestem (Gal.3:13).
– Isus a suferit şi durerea abandonării: abandonat de cei apropiaţi , dar mai ales de Tatăl, în timp ce El era împovărat cu păcatele noastre (Matei 27:46).
– El a suferit mânia lui Dumnezeu, ca noi să fim izbăviţi de ea (Rom. 3:25-26).

d) Umilinţă în moartea Lui – El a fost despărţit de părtăşia intimă pe care o avea cu Tatăl, dar apoi a înţeles că preţul a fost plătit pe deplin şi că suferinţele Lui se vor curma (Ioan 19:30. El Şi-a dat viaţa de bunăvoie pentru păcatele multora (Isaia 53:12).

e) Umilinţă în coborârea în Hades – Isus spune, când moare: “Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul!”, iar tâlharului îi spune: “Astăzi vei fi cu mine în rai”. Hades înseamnă “locuinţa morţilor”, dar şi mormânt, iar aceasta înseamnă că El a murit şi a fost pus în mormânt, dar duhul Lui a mers la Tatăl. La moartea Lui, Isus a experimentat aceleaşi lucruri ca toţi credincioşii: trupul a rămas pe pământ şi a fost îngropat, dar duhul s-a dus în prezenţa lui Dumnezeu în cer. În dimineaţa de Paşti, trupul Lui a fost reunit cu duhul şi a înviat din morţi, aşa cum vom învia şi noi la reîntoarcerea Lui.

Întrebări aplicative:

1. Ce fel de atitudine a manifestat Hristos? Ce a caracterizat comportamentul Lui faţă de Dumnezeu şi faţă de alţi oameni?

2. Ce legătură există între smerenie şi ascultare?

3. Care aspecte ale umilinţei asumate de Hristos ne inspiră în viaţa noastră de creştini?

4. Depinde gloria noastră viitoare de smerenia noastră de acum?

Pastor Dr. Boingeanu Corneliu, după materialul publicat pe pagina www.betel.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *