Dumnezeu Stăpânitorul tuturor lucrurilor

Psalmul 33:1-22 (Efeseni 1:22-23)

Scopul lecţiei:
Să descoperim mărturiile care ne arată că Dumnezeu guvernează întreaga existenţă, modul în care El Îşi împlineşte domnia şi datoria pe care o avem noi ca supuşi  ai stăpânirii Sale.

Contextul lecţiei: Cu toate că, după ce a încheiat actul creaţiei, Dumnezeu S-a odihnit
(Geneza 2:1-3) şi a încredinţat omului responsabilitatea de a păzi grădina Edenului şi de a stăpâni asupra tuturor vieţuitoarelor (Geneza 1:28, 2:15), El a continuat să domnească şi să stăpânească, guvernând asupra întregii existenţe (Psalmii 103:19, 11:4, 47:1-9; Daniel 4:25, 34, 35 etc). Prin guvernarea (domnia sau stăpânirea) lui Dumnezeu înţelegem actul prin care Dumnezeu Îşi exercită autoritatea şi poartă de grijă întregii existenţe, rânduind istoria şi evenimentele pentru a-Şi împlini planul Său (Psalmul 103:19; Daniel 4:35; Romani 11:36; 8:28; Efeseni 1:11).

Pentru că de cele mai multe ori avem în atenţie doar modul în care stăpânirea puterii întunericului influenţează oamenii şi autorităţile pentru a conduce lumea spre rău (Efeseni 2:1-3), sau felul în care stăpânirile trecătoare ale acestei lumi şi conducătorii lumii  îşi exercită domnia asupra teritoriilor pentru care au fost mandataţi,  prin studiul biblic de astazi dorim să decoperim că deasupra tuturor acestor autorităţi şi stăpâniri vremelnice, domneşte şi stăpâneşte Dumnezeu.

Dumnezeu este un Dumnezeu mare (Psalmul 47:2-3), mai presus de oricare alţi presupuşi dumnezei (Psalmii 95:3, 96:4, 97:9, 135:5, 15), este Domnul domnilor şi Regele regilor (Deuteronom 10:17; Psalmul 136:2-3; Apocalipsa 17:14; Apocalipsa 19:16), stăpâneşte asupra creaţiei (Psalmii 89:3-15, 95:3-5, 96:4-10, 104:1-13, 135:5-15, 146:6-10) şi are ultimul cuvânt asupra forţelor naturii şi asupra împărăţiilor lumii (Psalmii 74:13-15, 89:9-15, 93:1-5, 9:5-7, 24:7-10, 66:1-7, 68:7-10, 21-24, 77:13-20 etc).

Conţinutul lecţiei:
Luând în considerare afirmaţiile referitoare la stăpânirea lui Dumnezeu din pasajul pe care îl studiem, descoperim:

1.    Mărturiile ce confirmă stăpânirea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor

Psalmul 33 este un psalm de laudă. Chiar din primele versete psalmistul îi îndeamnă pe cei neprihăniţi să se bucure în Domnul şi să-şi exprime această bucurie printr-o cântare de laudă (Psalmul 33:1-2). Această cântare de laudă trebuie să fie o cântare nouă (Psalmul 33:3), interpretată cu bucurie prin sunetul instrumentelor (Psalmul 33:2) şi prin armonia vocilor (Psalmul 33:3/b).

Urmărind însă motivaţiile pe care le-a folosit psalmistul pentru a-i conduce pe cei neprihăniţi în închinare, descoperim un şir de mărturii care arată măreţia lui Dumnezeu şi confirmă stăpânirea Lui asupra creaţiei. Dumnezeu este îndreptăţit să stăpânească asupra tuturor lucrurilor deoarece a creat lumea (Psalmul 33:6), Şi-a descoperit puterea prin lucrările Sale (Psalmul 33:7) şi îşi confirmă stăpânirea prin autoritatea cu care domneşte asupra întregii existenţe (Psalmul 33:9-19).

Astfel El împlineşte tot ceea ce decretează (Psalmul 33:9), zădărniceşte planurile popoarelor (Psalmii 33:10, 2:1-12), sfaturile Lui rămân veşnic (Psalmul 33:11), îi are în atenţie şi-i cercetează pe toţi oamenii (Psalmul 33:13-15; Iov 34:21-30), este chezăşia biruinţei (Psalmul 33:16-17; Deuteronom 17:16; 2 Samuel 8:1-4), iar în providenţa Sa poartă de grijă celor ce se încred în El (Psalmul 33:18-19).


2.    Modul în care guvernează Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor

Dumnezeu Îşi exercită domnia în virtutea autorităţii şi a puterii Sale (Psalmii 33:6-11, 115:2-3, 135:5-6), dar şi potrivit cu caracterul Său (Psalmul 33:4-5). Astfel Dumnezeu domneşte împlinind adevărul (Psalmii 33:4, 119:160; Fapte 10:34; Romani 2:2), iubind dreptatea (Psalmul 33:5; Iov 34:10-12; 36:5-12; Psalmii 19:9, 96:10-13, 119:142; Isaia 45:21-24; Ieremia 9:24), lucrând cu dragoste şi credincioşie (Psalmii 33:4-5, 11:7; Romani 5:5-8; 1 Ioan 4:7; Exodul 34:6; Deuteronom 7:9; Psalmii 36:5, 57:10), iar bunătatea Lui umple pământul ( Psalmii 3:5/b, 36:5-7, 100:5, 103:17, 108:4; Plângerile lui Ieremia 3:21-23).

3.    Responsabilităţile generate de domnia lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor

Fiindcă Dumnezeu guvernează asupra tuturor lucrurilor, omul este chemat să recunoască acestă domnie şi să-L slăvească pe Domnul (Psalmul 33:1-3), să umble în frica lui Dumnezeu (Psalmul 33:8), să-L aleagă ca Stăpân (Psalmul 33:12-13), să se încreadă în ajutorul Său (Psalmul 33:21-22) şi să aştepte cu credinţă binecuvântările pe care El le-a pregătit (Psalmul 33:22).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce tot mai mulţi oameni din zilele noastre nu mai recunosc domnia lui Dumnezeu ?
2.    Ce mărturii confirmă stăpânirea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor ?
3.    Care este modul în care Îşi exercită Dumnezeu domnia asupra tuturor lucrurilor ?
4.    Prin ce se deosebeşte modul în care Îşi exercită Dumnezeu domnia de felul în care domnesc cei înălţaţi dintre fiii oamenilor ?
5.    Ce responsabilităţi generează domnia lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor ?
6.    Cum trebuie să cânte cei neprihăniţi ?
7.    Ce rugăciune trebuie să înalţe cei ce doresc să aibă parte de îndurarea lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *