Dumnezeu, desăvârşirea tuturor lucrurilor

Isaia 65:17-25 (Apocalipsa 21:5)

Scopul lecţiei:
Să descoperim de ce va crea Dumnezeu ceruri noi şi un pământ nou, binecuvântările noii creaţii şi motivul acestor binecuvântări.

Contextul lecţiei: Pasajul lecţiei de astăzi face parte din ultima diviziune a cărţii profetului Isaia (Isaia 60:1 – 66:24) în care este anunţat viitorul glorios pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru Israel şi pentru toţi cei credincioşi în timpul domniei lui Hristos. În aceste capitole cuvântul glorie (slavă) este repetat de 23 de ori exprimând: o vreme de restaurare a naţiunii lui Israel (Isaia 60:1-22) în care Dumnezeu va oferi mântuirea prin Domnul Isus (Isaia 61:1 – 62:12), de răzbunare a lui Dumnezeu asupra popoarelor lumii (Isaia 63:1-6) şi de milă şi îndurare faţă de Israel (Isaia 63:7 – 64:12).

În capitolele 65 şi 66 ale cărţii profetului Isaia sunt reluate şi prezentate cu mai multe detalii o parte dintre aceste evenimente care se vor întâmpla în vremea sfârşitului, la care sunt adăugate însă şi lucrări noi. Astfel, mântuirea este oferită atât neamurilor cât şi rămăşiţei lui Israel (Isaia 65:1;10; Romani 10:9-13; 1 Timotei 2:3-6; Tit 2:11-14; Efeseni 3:1-7; 2 Petru 3:9), Israelul va ajunge într-o stare de împietrire şi de depărtare de Dumnezeu (Isaia 65:2; Deuteronom 28:20; 1 Samuel 8:7-8; Psalmul 81:11-16; Proverbe 1:24-33; Ieremia 15:6-8; Ieremia 17:1-4), de idolatrie şi decădere morală (Isaia 65:3; Romani 1:22-23), de rătăcire spirituală şi de abatere de la legea lui Dumnezeu (Isaia 65:4; 8:19; 57:3-11; 66:3, 17), de fariseism şi aroganţă (Isaia 65:6; Matei 23:13-35; 24:48-51; 1 Timotei 4:1-2; Tit 1:15-16) şi de eşec faţă de misiunea care i-a fost încredinţată (Isaia 65:5/b; Geneza 12:1-3).

După ce a descris decăderea spirituală în care va ajunge Israelul, în următoarea diviziune a aceluiaşi capitol profetul Isaia prezintă atitudinea şi acţiunile lui Dumnezeu faţă de aceste păcate. Astfel, Dumnezeu va pedepsi pe cei păcătoşi (Isaia 65:6-7;,Psalmul 50:16-22; Ieremia 16:16-18; Ezechiel 11:21; Zaharia 7:11-14), va restaura naţiunea lui Israel ( Isaia 65:8-10; Romani 9:27; Romani 11:5, 25-29; Ieremia 23:3-8; Ieremia 31:6-9), va judeca pe toţi acei ce-L vor părăsi (Isaia 65:11-12; 66:4-6) şi va face o deosebire între cei ce Îi slujesc şi cei răi (Isaia 65:13-16; 2 Petru 2:1-10; Iuda 1:14-23; Matei 25:31-46; Apocalipsa 20:11-15; Apocalipsa 3:12).

Conţinutul lecţiei:
  Detaliind evenimentele care se vor întâmpla la sfârşitul vremurilor, profetul Isaia arată că Dumnezeu va crea ceruri noi şi un pământ nou. Studiind acest anunţ profetic descoperim:

1.    Modul în care sunt prezentate cerurile noi şi pământul cel nou

Deşi Dumnezeu este autorul şi primei creaţii (Geneza 1:1-31; Ioan 1:1-3; Evrei 1:10; Psalmul 8:3; Isaia 44:24; Apocalipsa 4:11), cerurile şi pământul dintâi au ajuns sub blestem din cauza păcatului săvârşit de Adam (Geneza 3:17-18; Romani 5:12; 8:19-23; 1 Ioan5:19; Efeseni 2:1-2; Ioan 14:30). Datorită acestui fapt, Dumnezeu a rânduit o zi în care pământul va arde iar cerurile se vor topi de căldura focului acestei judecăţi (Psalmul 102:25-27; Isaia 34:1-4; 51:6; 65:17; Evrei 1:8-12; 2 Petru 3:7; 2 Petru 3:10-12; Apocalipsa 20:11).

După ce va fi împlinită acestă judecată, Dumnezeu va crea însă ceruri noi şi un pământ nou (Isaia 65:17; 66:22-23; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1-4). Fiindcă în Isaia 65:17 este folosit acelaşi termen („bara” – care înseamnă a crea, sau a forma din nimic), la fel ca în Geneza 1:1, înţelegem că cerurile noi şi pământul cel nou ce vor fi create de Dumnezeu nu sunt remodelate sau reînoite, ci vor fi ceruri complet noi şi un pămînt complet nou, create prin puterea lui Dumnezeu. Această nouă creaţie este „nouă”, nu numai datorită naturii (esenţei sale), ci şi datorită condiţiilor şi a destinului său. Astfel, noua creaţie va fi neafectată de păcat (Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1-4; 21:7) şi va dăinui veşnic (Isaia 65:17-18; 66:22; Apocalipsa 22:3-5).


2.    Binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru noua creaţie

După ce a anunţat faptul că Dumnezeu va crea ceruri noi şi un pământ nou, profetul Isaia a prezentat şi binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noua creaţie. În noua creaţie nimeni nu-şi va mai aminti de lucrurile trecute (prima creaţie – Isaia 65:16; 65:17; 51:16; Apocalipsa 21:4) şi va fi o stare de bucurie şi veselie veşnică (Isaia 65:18/a; 35:10; 51:11; Apocalipsa 21:1-5;). Această stare de fericire şi bucurie veşnică este anticipată de binecuvântările anunţate de Dumnezeu pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru poporul Său (Isaia 65:18/b-19).

Astfel, Dumnezeu pregăteşte ca binecuvântare o vreme de bucurie (Isaia 65:18/b-19), longevitate (Isaia 65:20; Psalmul 91:16), prosperitate (Deuteronom 28:30-31; 38-46; Isaia 65:20-22; 62:8-9; Amos 9:14-15), productivitate (Isaia 65:23; Osea 9:12; Isaia 61:9) şi pace (Isaia 65:25; 11:6-9; Osea 2:18). Aceste binecuvântări pot fi interpretate în mod alegoric, reprezentând binecuvântările ce le primesc cei credincioşi prin Hristos (2 Corinteni 5:17;1 Petru 2:9-10) sau în mod literal, reprezentând binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru cei din Israel atunci când vor fi adunaţi dintre popoare înapoi în ţara lor (Isaia 43:15-21; 48:11-21; Ezechiel 36:22-38) sau vor fi oferite de Dumnezeu într-un timp special de pace şi binecuvântare de 1000 de ani, când Israelul va fi în centrul atenţiei tuturor naţiunilor lumii iar Domnul Isus va domni la Ierusalim (Isaia 60:5-22; 65:18-25; 11:6-12; Apocalipsa 20:1-6).

3.    Cauza binecuvântărilor ce vor fi oferite de Dumnezeu în noua creaţie

Binecuvântările oferite de Dumnezeu în noua creaţie sunt generate de faptul că Dumnezeu va înlătura blestemul (Isaia 65:16-19; Deuteronom 28:1-14), în noua creaţie va domni neprihănirea (Isaia 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1;27), Dumnezeu va fi prezent, va domni veşnic şi va împlini orice nevoie a celor din Împărăţia Sa (Isaia 65:19;24; Apocalipsa 22:3-5).

Întrebări pentru discuţii:

1.    De ce vor pieri cerurile şi pământul dintâi ?
2.    Ce metodă va folosi Dumnezeu pentru a judeca cerurile şi pământul dintâi ?
3.    Ce înţelegem prin afirmaţiile „ceruri noi” şi „un pământ nou”?
4.    Prin ce sunt diferite cerurile noi şi pământul cel nou de prima creaţie ?
5.    Ce ne asigură că această promisiune va fi împlinită ?
6.    Ce binecuvântări anticipează slava noii creaţii ?
7.    Ce generează binecuvântările oferite de Dumnezeu în noua creaţie ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *