Dumnezeu – Creatorul tuturor lucrurilor

Geneza 1:1-25 (Ioan 1:1-3)

Scopul lecţiei: Să înţelegem modul în care a creat Dumnezeu întreaga existenţă şi să descoperim dovezile ce ne confirmă actul creaţiei precum şi responsabilităţile pe care le avem privind la lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu.

Contextul lecţiei.  Începând cu această lecţie de Şcoală Duminicală vom parcurge 52 de subiecte biblice referitoare la „Împărăţia lui Dumnezeu”. Prin aceste subiecte dorim să evidenţiem câteva domenii care exprimă modul în care stăpâneşte Dumnezeu asupra creaţiei, istoriei şi a fiinţei umane,  întemeind o „Împărăţie care nu se clatină” (Evrei 12:28). Deşi vom studia despre aspecte specifice ale acestei Împărăţii, precum: suveranitatea lui Dumnezeu asupra creaţiei, stăpânirea lui Dumnezeu asupra Israelului, slujirea împărătească a lui Hristos, domnia lui Hristos prin biserică şi domnia veşnică împreună cu Hristos, aceste secţiuni nu reprezintă împărăţii diferite, ci domenii distincte ale aceleiaşi Împărăţii.

Cu toate că „Împărăţia lui Dumnezeu” este tema centrală a Sfintelor Scripturi, Vechiul Testament nu menţionează niciodată această numire, ci vorbeşte mai degrabă despre „suveranitatea lui Dumnezeu” (domnia lui Dumnezeu) asupra creaţiei şi „domnia (sau stăpânirea) lui Dumnezeu asupra Israelului”, anticipând însă instaurarea unei noi dimensiuni ale domniei lui Dumnezeu prin venire lui Mesia.

Astfel, Vechiul Testament arată că Yahve este Domn (Geneza 15:7; Exodul 6:3; Deuteronom 6:4-9; Psalmii 24:10, 46:10; Isaia 33:22, 45:5; Ţefania 3:15; Zaharia 14-16; Osea 12:5; Maleahi 3:6), El domneşte asupra ceaţiei şi asupra pământului(2 Împăraţi 19:15; Psalmii 29:1-11, 47:2, 93:1-5, 96:10, 145:10-21), El stăpâneşte (domneşte) asupra Israelului (Exodul 15:15-18; Numeri 23:21; Deuteronom 33:2-5; 1 Samuel 12:12; Isaia 43:15),  are un tron regesc (Psalmii 9:4, 45:6, 47:8; Isaia 6:1; Ezechiel 1:26) şi o domnie veşnică (Exodul 15:18; Psalmii 10:16, 29:10, 92:8, 145:13, 146:10).

Dincolo însă de aceste adevăruri care exprimă Domnia lui Yahve (Dumnezeu Tatăl), Vechiul Testament anticipează însă şi o nouă dimensiune a Împărăţiei lui Dumnezeu prin venirea lui Mesia (1 Cronici 17:11-14; Isaia 9:6-7, 37:21-28; Ieremia 23:5-6, 30:8-11; Ezechiel  34:23-31; Osea 3:5).

Spre deosebire de Vechiul Testament, expresia „Împărăţia lui Dumnezeu” este menţionată în Noul Testament de 68 de ori (în 10 cărţi diferite) şi de 32 de ori sub denumirea de „Împărăţia cerurilor” (întâlnită numai în Evanghelia după Matei). Împărăţia lui Dumnezeu defineşte în Noul Testament domeniul asupra căruia domneşte Hristos şi este  prezentată într-un interesant contrast: prezentă (Matei 3:2, 4:17, 10:7; Marcu 1:15; Luca 10:9, 11:20, 17:21; 1 Corinteni 15:24-25) sau viitoare (Matei 8:11; Marcu 14:25; Luca 13:28, 14:15-24), fizică (Matei 4:23-24, 10:7-8, 12:28; Luca 9:2, 10:9; Apocalipsa 5:10, 20:4-6), sau spirituală (Luca 17:20-21; Ioan 3:3, 18:36; Romani 14:17; 1 Corinteni 15:50; 2 Corinteni 5:17), cu un început slab (Matei 13:31-32; Luca 17:20), urmat de o glorie veşnică (Matei 6:13; Marcu 10:37; 1 Tesaloniceni 2:12; 2 Timotei 4:18; Apocalipsa 21:10-22:5) şipoate fi câştigată (Matei 5:3, 10, 6:33, 19:14; Luca 12:32; Coloseni 1:13; 2 Tesaloniceni 1:5) sau poate fi pierdută (Marcu 4:11-12, 10:17-27; Matei 8:11-12, 25:31-34; Apocalipsa 21:7-8; 2 Petru 3:10; Evrei 12:26-29).

Am prezentat aceste informaţii despre „Împăraţia lui Dumnezeu” fară a avea pretenţia că am făcut o descriere exhaustivă a acestui subiect şi fără a intenţiona ca toate aceste amănunte să fie prezentate în timpul studiului biblic din biserici. Aceste informaţii doresc  să constituie o privire de ansamblu asupra acestui subiect, care să-i ajute pe conducătorii de Şcoală Duminicală să înţeleagă contextul în care vom studia  în anul 2011 tema „Împărăţia care nu se clatină”.

Propunem această temă deoarece în acest timp  în care totul se clatină, vom  găsi siguranţă pentru trăirea de fiecare zi numai atunci când vom avea o imagine clară cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu şi vom înţelege planul lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim, fiind pregătiţi să facem deosebirea dintre împărăţia lui Anticrist care se întemeiază sub ochii noştri şi Împărăţia lui Dumnezeu care rămâne veşnic.

În acelaşi timp, parcurgând tema „Împărăţia care nu se clatină”, dorim ca Dumnezeu să ne ajute să depăşim graniţele împărăţiei pe care noi înşine ni le-am fixat, să devenim cetăţeni activi ai Împărăţiei lui Dumnezeu şi să-L slujim pe Dumnezeu în biserica locală şi în mijlocul lumii având ca mentalitate şi motivaţie Împărăţia lui Dumnezeu.

Conţinutul lecţiei:  Prima dovadă a domniei şi a stăpânirii lui Dumnezeu este actul creaţiei. Acest fapt este recunoscut de oştirea cerească şi de cei 24 de bătrâni în actul de închinare adus fără încetare înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, prin mărturisirea: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea  şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” – Apocalipsa 4:8-11. Studiind pasajul lecţiei biblice de astăzi suntem chemaţi să ne alăturăm acestui mesaj, înţelegând:

1.    Măreţia creaţiei 

Creaţia este o lucrare grandioasă, cauzată de măreţia Creatorului (Geneza 1:1/a; Evrei 1:10; Psalmul 102:25-27; Isaia 44:24; Ieremia 10:10-13; Apocalipsa 4:11), modul în care au fost create toate lucrurile (Geneza 1:1/b; Ioan 1:1-3; Psalmii 33:6-7; 136:5-9; Ieremia 1:15; Coloseni 1:16-17; Evrei 11:3), imensitatea creaţiei (Geneza 1:1/c, 15:5; Psalmii 8:3-4, 111:2-3;), varietatea creaţiei (Geneza 1:2-25) şi complexitatea creaţiei (Iov 38:1-41:34).

2.    Dovada creaţiei

Înţelegem că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor prin faptul că Biblia afirmă acest fapt (Geneza 1:1-25; Ioan 1:1-3; Evrei 1:10; Psalmul 8:3; Isaia 44:24; Apocalipsa 4:11), iar întreaga existenţă prezintă mărturii ale creaţiei precum:ordine (în ziua întâi a fost creată lumina şi a fost despărţită de întuneric – Geneza 1:1-3, în ziua a doua a fost creat firmamentul cerului şi a fost despărţit cerul atmosferic de pământ şi apele de jos – Geneza 1:6-8, în ziua a treia a fost despărţit pământul de ape şi a fost creată întreaga vegetaţie – Geneza 1:9-13, în ziua a patra au fost create stelele, luna şi soarele şi a fost despărţită ziua de noapte – Geneza 1:14-19, în ziua a cincea au fost create vieţuitoarele mării şi păsările cerului – Geneza 1:20-23, în ziua a şasea au fost create vieţuitoarele uscatului şi omul – Geneza 1:24-31, iar în ziua a şaptea Dumnezeu s-a odihnit şi a binecuvântat ziua de odihnă – Geneza 2:1-3), frumuseţe (privind lucrurile create vedem  mâna unui artist care a înzestrat cu frumuseţe fiecare creatură  – Psalmii 8:1-9; 139:13-15; Eclesiastul 3:11), înţelepciune (fiecare lucru creat poartă în sine evidenţe ale înţelepciunii Celui care l-a întocmit (Iov 38:1-41:34), lege (Dumnezeu a hotărât legi şi a stabilit un timp pentru fiecare lucru creat – Iov 38:31-33; Fapte 17:26-28) şi scop (fiecare lucru pe care l-a creat Dumnezeu are un scop, contribuind la frumuseţea, armonia şi împlinirea întregii existenţe – Eclesiastul 3:1-8; Romani 8:28; Coloseni 1:16).

3.    Responsabilităţile generate de actul creaţiei

Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod voluntar, conform planului pe care l-a făcut şi l-a adus la îndeplinire prin lucrarea Trinităţii Divine (Geneza 1:1, 1:2, 1:26-27; Ioan1:1-3; Coloseni 1:15-17; Efeseni 1:7-10). Privind însă la lucrurile create trebuie să credem (Evrei 11:3), să-L vedem pe Creator (Romani 1:19-25; 2 Petru 3:1-6), să-L slăvim pe Dumnezeu (Psalmul 19:1-11; Apocalipsa 4:11; Fapte 17:24-29), să ne împlinim rolul şi misiunea care ne-a fost încredinţată (Geneza 1:27-31) şi să ne pregătim pentru noua creaţie (2 Petru 3:11-14; Romani 8:19-25; Apocalipsa 21:1-7).

Întrebări pentru discuţie:

1.    Care sunt cele mai răspândite teorii cu privire la originea omului şi a universului ?
2.    Ce lucruri definesc măreţia creaţiei ?
3.    Ce argumente susţin actul creaţiei ?
4.    Ce mărturii arată că în creaţie există ordine ?
5.    Ce atribute ale lui Dumnezeu sunt evidenţiate prin actul creaţiei ?
6.    Ce responsabilităţi generează actul creaţiei ?
7.    În ce mod revelează actul creaţiei suveranitatea lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingean

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *