Duhul Sfânt

Duhul Sfânt
„Cine este Duhul Sfânt?”
„Ce lucrează El în viaţa mea?“

În clipa când ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să locuiască în trupul tău. Este de mare ajutor să înţelegi rolul pe care Duhul Sfânt îl are în relaţia ta cu Dumnezeu.

Scopul acestui studiu este:
>> de a da o înţelegere elementară despre Persoana Duhului Sfânt
>> şi despre implicarea Sa în viaţa cea nouă a credinciosului născut din nou

I. Cine este Duhul Sfânt?

A. Duhul Sfânt este Dumnezeu
El este a treia persoană a Treimii – Faptele Apostolilor 5:3,4; Matei 28:19; Ioan 15:26; 1Ioan 5:7; 2Corinteni 13:14; 1Petru 1:2.

B. El este o persoană, ca şi Tatăl şi Fiul
El nu este o forţă, o energie impersonală, dar are putere pentru că este Dumnezeu. El are calităţile unei persoane:
• are voinţă – 1Corinteni 12:11
• are emoţii – Isaia 63:10
• poate fi minţit – Faptele Apostolilor 5:3
• aude, vorbeşte, călăuzeşte – Ioan 16:13
• cercetează (studiază) – 1Corinteni 2:10
• cunoaşte – 1Corinteni 2:11
• dă învăţături – Ioan 14:26

C. El este distinct de Tatăl şi de Fiul, deşi împreună sunt un singur Dumnezeu
Între cele trei Persoane ale Trinităţii există relaţii, recunoaştere, interacţiune. Exemple:
Ioan 14:16,17: Fiul se roagă / Tatăl trimite / Duhul vine şi rămâne
Luca 3:21,22: Tatăl mărturiseşte despre Fiul / Fiul Se botează la porunca Tatălui / Duhul coboară pe Fiul

II. Cum vorbeşte Duhul Sfânt oamenilor?

A. Prin Scriptură:
Ioan 16:13; 1Ioan 5:6; Ioan 17:17b (citire, cercetare)

B. Prin iluminare lăuntrică:
Romani 1:19,20; Ioan 1:9; Faptele Apostolior 10:3,10,etc (experienţe subiective prin vise, vedenii, rugăciune, cugetare)

C. Prin predică:
1Corinteni 1:18,21; 1Tesaloniceni 2:13; Ioan 6:63b

D. Prin mărturia creştinilor (cuvânt şi viaţă):
Ioan 17:20,21,23; Matei 5:16; 1Petru 2:12; 3:15

III. Ce face Duhul Sfânt pentru cel necredincios?

Ioan 16:8 – El mărturiseşte despre Isus Hristos şi dovedeşte lumea (pe cei necredincioşi) vinovată în ce priveşte:
• păcatul – Ioan 16:9; Matei 1:21; Faptele Apostolilor 4:12
• neprihănirea – Ioan 16:10; Romani 10:3; 4:24,25
• judecata – Ioan 16:11; 3:18,36; Efeseni 2:1-3

IV. Ce face Duhul Sfânt pentru cel credincios?

Lucrarea Duhului Sfânt în viaţa celui credincios este complexă. Ea cuprinde toate aspectele vieţii. O viaţă reală de credinţă nu poate fi trăită fără Duhul Sfânt.

A. Duhul Sfânt lucrează la naşterea din nou
El este Cel care pune deoparte (sfinţeşte) pe cel care crede în jertfa Domnului Isus Hristos; îl ia din Adam şi–l pune în Hristos, din împărăţia întunericului şi a celui rău şi îl pune în Împărăţia Fiului, din lume în Biserica lui Hristos, etc.: Ioan 3:3-8; 6:63; Efeseni 2:5; 2Corinteni 3:6b; 1Corinteni 12:13; 1Petru 1:2; 1Corinteni 6:11

B. El vine şi locuieşte în cel credincios:
Ioan 7:37-39; 14:16,17; Faptele Ap.5:32; Romani 8:9; 1Corinteni 3:16; 6:19; 2Timotei 1:14

C. El m-a pecetluit (a semnat aprobarea lui Dumnezeu cu privire la mântuirea mea) în clipa când am crezut:
Efeseni 1:13,14; 4:30; 2Corinteni 1:22

D. Duhul Sfânt aduce mărturie despre mântuirea mea:
Romani 8:16; Galateni 4:6; 1Ioan 3:24; 4:13; 5:6,10

E. Duhul Sfânt mă învaţă Biblia:
Ioan 14:26; 16:13-15; 1Corinteni 2:9-12; 1Ioan 2:27

F. Duhul Sfânt mă ajută în viaţa de rugăciune
(pentru aceasta este nevoie de părtăşie între mine şi El: nu trăire în păcat ci trăire în mijloacele harului): Romani 8:26,27; Efeseni 2:18; 6:18; Iuda 20

G. Duhul Sfânt mă mângâie în vreme de necaz:
Ioan 14:16,26,27; Filipeni 1:19 (contextul aici: întemniţarea lui Pavel); 1Petru 4:14

H. Duhul Sfânt mă întăreşte în putere în omul lăuntric:
Efeseni 3:16

I. Duhul mă întăreşte în nădejde:
Romani 15:13

V. Despre cercetarea Duhului

A. Cercetarea Duhului este o lucrare foarte importantă pentru viaţa creştinului, deoarece prin ea există posibilitatea corectării unor practici negative. Ea este urmarea vorbirii Duhului lui Dumnezeu cu tine (acesta este unul din motivele pentru care este vital să rămâi în permanent contact cu Biserica, Biblia, rugăciunea, etc. – vezi pct.II). Cercetarea Duhului este lucrarea pe care o face Dumnezeu când îţi arată ceva greşit (rău) în viaţa ta care trebuie îndreptat. Rezultatul ei este o convingere personală despre păcatul tău şi despre nevoia de pocăinţă – Evrei 4:12; Faptele Apostolilor 2:37; 5:33; 7:51,54.

B. Cercetarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul Său aduce o convingere care este diferită de vina adusă de acuzaţiile diavolului. Diavolul te osândeşte în gândurile tale, pentru păcate reale sau închipuite, cu scopul de a te tulbura (îndoială) şi a te depărta de Dumnezeu, de lucrarea şi Cuvântul Lui – Apocalipsa 12:10; 2Corinteni 11:3; Luca 8:12; Ioan 13:2; 1Ioan 3:19,20.

VI. Răspunsul omului la cercetarea Duhului

A. Omul nu este silit de Dumnezeu să creadă şi să asculte ce îi spune Cuvântul Domnului. Fiecare om poate să aleagă să primească cercetarea Duhului sau să o respingă (să i se împotrivească). În fiecare caz există o urmare. Nu este fără importanţă ce face omul cu privire la Cuvântul pe care Dumnezeu i l-a spus prin Duhul.

B. Cel care acceptă mustrarea sau îndemnul venit prin cercetarea Duhului, se pocăieşte de ce este rău, restabileşte părtăşia cu Tatăl (dacă a fost întreruptă prin păcat), îndreaptă în viaţa lui ceea ce trebuie (lăsându-se sub puterea Duhului de viaţă nouă din el) şi înaintează în credinţă, maturizându-se – 2Timotei 3:16; Proverbe 3:11,12; 6:23; 12:1,15; 15:5,32; 2Corinteni 7:8-11; Evrei 12:5-11.

C. Cel care nu acceptă ceea ce îi vorbeşte Dumnezeu prin cercetarea Duhului, se va depărta de Dumnezeu. Dacă va continua în această împotrivire şi neascultare, nu va avea părtăşie cu Tatăl, va ajunge într-o stare din ce în ce mai rea. Inima lui se va împietri. El va fi călăuzit şi stăpânit de firea pământească, de lume, de Satan. El nu va face lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă face activităţi religioase. El nu va da slavă lui Dumnezeu, nu va avea pace şi nici rod duhovnicesc. Nu va creşte în Domnul, nu se va maturiza, Hristos nu se va vedea în el – Evrei 3:7,8,12,13; Proverbe 10:17; 15:10; 29:1; Galateni 6:7,8; Romani 8:6-8; Proverbe 1:24,25,30-32.

VII. Cerinţe ale Bibliei cu privire la Duhul

Viaţa creştină este o viaţă dependentă de Duhul Sfânt. Ea nu poate exista fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Duhul Domnului dă învăţături, îndrumări, călăuzire, atenţionări, putere, biruinţă, rezultate. Prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt şi prin Biserică, creştinul are la îndemână tot ce-i trebuie pentru a trăi viaţa de credinţă. Prin credinţă el poate trăi după voia lui Dumnezeu, în dragoste, ascultare, supunere, pocăinţă, etc. Biblia dă câteva porunci cu privire la Duhul:
Galateni 5:16,25Umblaţi în Duhul
Efeseni 4:30Nu întristaţi Duhul
Efeseni 5:18Fiţi plini de Duhul
1Tesaloniceni 5:19Nu stingeţi Duhul
Acestea, ca şi altele, îndeamnă pe cel credincios să trăiască într–o permanentă conştienţă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt care este în el. Orice creştin poate face aceasta şi orice creştin a fost chemat de Dumnezeu la o astfel de viaţă. Standardul vieţii de credinţă este plinătatea, belşugul, roada Duhului; este o viaţă asemenea celei pe care a trăit-o Domnul Isus Hristos. Prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu L-a pus în noi, Domnul Isus Hristos poate trăi în noi viaţa plăcută Tatălui nostru din ceruri.

VIII. Verificare

Notă: După ce aţi studiat, răspundeţi din memorie la următoarele întrebări. Răspunsurile se dau pe o foaie separată, toate în scris, şi se înmânează conducătorului de grup la întâlnirea următoare.

1. Când a intrat Duhul Sfânt în viaţa ta?
2. Numiţi câteva din trăsăturile care arată că Duhul Sfânt este o persoană.
3. Numiţi un loc din Biblie de unde rezultă că Duhul Sfânt este Dumnezeu.
4. Cu privire la ce dovedeşte Duhul Sfânt lumea vinovată?
5. Numiţi un loc din Biblie unde este scris că Duhul Sfânt locuieşte în cel credincios.
6. Scrieţi 5 lucruri pe care le face Duhul Sfânt în viaţa credinciosului.
7. Ce este cercetarea Duhului?
8. Când apare cercetarea Duhului?
9. Care este diferenţa dintre cercetarea Duhului şi osânda pe care diavolul o aduce în gândurile noastre?
10. Care este rezultatul acceptării cercetării Duhului?
11. Care este rezultatul respingerii cercetării Duhului?
12. Scrieţi din memorie următoarele versete: Psalmul 119:11; Ioan 10:28; Ioan 6:47; 1Corinteni 6:19,20.

Verset de memorat:
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt,
care locuieşte în voi, şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu?
Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru,
care sunt ale lui Dumnezeu.“
1Corinteni 6:19,20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *