Dezvoltarea Împărăţiei – Pilda grăuntelui de muştar

Matei 13:31-35 (Matei 24:14)

Scopul lecţiei: Să descoperim stadiul de la care îşi începe creşterea Împărăţia lui Dumnezeu, modul în care se înfăptuieşte creşterea, dovezile ce confirmă această creştere şi binecuvântările de care este urmată.

Conţinutul lecţiei: Studiind pilda grăuntelui de muştar, prin care Domnul Isus a descoperit modul în care Împărăţia lui Dumnezeu va creşte şi se va extinde până la marginile pământului, descoperim:

1.    Stadiul de la care începe creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu

Pilda grăuntelui de muştar este cea de-a treia pildă rostită de Domnul Isus în predica ţinută  la malul Mării Galileei (Matei 13:1,53). Dacă prin pilda semănătorului, Domnul Isus a arătat că Împărăţia lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea (semănarea) Cuvântului Scripturii, iar prin pilda neghinei, că această Împărăţie se formeză în mijlocul împărăţiei întunericului, prin facerea de ucenici şi răspândirea celor neprihăniţi, prin pilda grăuntelui de muştar şi cea a aluatului, Domnul Isus arată că Împărăţia cerurilor va avea un început aproape neobservat, dar va creşte până va umple întreg pământul. Pentru a ilustra această creştere, El a folosit exemplul grăuntelui de muştar (Matei 13:31).

Grăuntele de muştar nu era cea mai mică sămânţă cunoscută în acea vreme, ci Domnul Isus a folosit acest exemplu fiindcă asemănarea cu  grăuntele de muştar era un proverb folosit frecvent în primul veac pentru a descrie un lucru mic şi neînsemnat, dar care apoi creşte şi se dezvoltă, dobândind o poziţie şi o importanţă deosebită (Luca 17:6). Acelaşi adevăr este descoperit şi de faptul că Însuşi Domnul Isus S-a asemănat cu un grăunte de grâu care cade în pământ şi moare, ca să aducă apoi multă roadă (Ioan 12:24) şi de pietricica din visul lui Nebucadneţar, care devine un munte mare (Daniel 2:35, 44-45).

2.    Modul în care se înfăptuieşte creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu

Creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu începe în momentul în care grăuntele de muştar este semănat în ţarină. Omul care îl seamănă este Domnul Isus (Matei 13:24, 37-38), Care a venit în mijlocul acestei lumi (în ţarina Lui – Matei 13:24/e, Psalmul 24:1; 1 Corinteni  10:2), unde S-a adus jertfă pe Sine Însuşi (Ioan 12:24). Este important de observat faptul că semănarea grăuntelui de muştar nu a fost un incident, ci împlinirea unui plan bine stabilit. Omul menţionat de Domnul Isus a ales sămânţa, a luat bobul de muştar şi l-a semănat în ţarina sa (Matei 13:31/b).

Pilda aluatului completează pilda grăuntelui de muştar, arătând că aluatul, care este mic din punct de vedere cantitativ, influenţează plămădeala şi o transformă într-o plămădeală nouă. Deşi în Sfânta Scriptură aluatul apare deseori având o conotaţie negativă (Matei 16:5-12; Leviticul 2:11; 1 Corinteni 5:68; Galateni 5:9), în pilda aluatului rostită de Domnul Isus, aluatul este folosit cu sens pozitiv, simbolizând lucrarea Evangheliei (scrise sau proclamate – Evrei 4:12) şi a Evangheliei aplicate (trăite, confirmată de mărturia practică a celor credincioşi – Matei 5:13-16), care exercită prin puterea Duhului Sfânt un impact major asupra lumii.

Păstrând în atenţie aceste adevăruri descoperim că Împărăţia lui Dumnezeu creşte în linişte (aluatul lucrează în linişte – Matei 4:5-7; Luca 17:20-21), se dezvoltă gradual (aluatul face plămădeala să crescă treptat – Matei 24:14), aduce schimbare (aluatul transformă plămădeala – 2 Corinteni 5:17; Efeseni 4:24; Coloseni 3:10) şi conduce spre un nou destin (aluatul pregăteşte plamădeala pentru a deveni pâine – Ioan 10:28-30; Filipeni 1:6;1 Petru 1:3-5; Iuda 1:24-25).

Aplicaţie practică: arătaţi ce obstacole pot fi generate de începuturile slabe şi definiţi ce lucruri trebuie împlinite pentru ca aceste începuturi să fie urmate de creştere şi progres.
   

3.    Dovezile ce confirmă creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu

Aceste pilde rostite de Domnul Isus arată că aceia care formează Împărăţia lui Dumnezeu (cei credincioşi) vor creşte din punct de vedere numeric, în proeminenţă, în expansiune privind aria geografică în care vor fi răspândiţi şi în maturitate spirituală. Această creştere este dovedită de faptul că Împărăţia cerurilor a început cu Domnul Isus (care S-a născut într-un loc neînsemnat şi a fost privit cu suspiciune – Ioan 1:45-46, 7:52; Marcu 6:3) şi cu oameni simpli (Matei 4:18-21, 9:9; 1 Corinteni 1:26-27), cu o credinţă mică (Matei 4:31, 6:30, 8:24-26, 16:6-12; Luca 12:32). La înălţarea Domnului Isus la cer, numărul ucenicilor era de cel mult 500 de persoane (1 Corinteni 15:6). Cu toate acestea, după coborârea Duhului Sfânt, creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu a cunoscut un progres continuu (Fapte 2:41, 4:4, 5:14, 6:7).

4.    Binecuvântările generate de creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu

Pentru a prezenta binecuvântările generate de creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu, Domnul Isus arată că spre planta de muştar ajunsă la maturitate vin păsările cerului, care îşi fac cuiburi între ramurile ei (Matei 13:32/b). Acest fapt arată că în Împărăţia lui Dumnezeu se poate găsi: odihnă (Matei 11:28; Evrei 1-13), adăpost (Matei 12:48-50; Ioan 10:28-29) şi hrană (Matei 6:25-34).

Întrebări pentru discuţie:

1.    În ce cadru a fost rostită pilda grăuntelui de muştar ?
2.    Care este adevărul primordial comunicat prin pilda grăuntelui de muştar şi a aluatului ?
3.    Care este stadiul de la care îşi începe creşterea Împărăţia lui Dumnezeu ?
4.    De ce a folosit Domnul Isus exemplul grăuntelui de muştar ?
5.    Ce arată că semănarea grăuntelui de muştar a fost o acţiune planificată ?
6.    Ce adevăruri despre Împărăţia lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin pilda aluatului ?
7.    Cum a ilustrat Domnul Isus binecuvântările generate prin creşterea Împărăţiei ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *