Contextul Împărăţiei – Pilda neghinei

Matei 13:24-30;36-43 (Matei 23:37)

Scopul lecţiei: Să descoperim contextul în care Domnul Isus a spus pilda neghinei, înţelesul acestei pilde şi adevărurile despre Împărăţia lui Dumnezeu revelate prin această pildă.

Conţinutul lecţiei: După declaraţia fariseilor care L-au acuzat pe Domnul Isus că scoate demonii cu puterea lui Belzebub,  Domnul Isus a descoperit viitorul Împărăţiei lui Dumnezeu vorbind în pilde. Studiind pilda neghinei descoperim:

1.    Contextul în care a fost rostită pilda neghinei

„Pilda neghinei” a fost rostită de Domnul Isus în cadrul cuvântării pe care a ţinut-o în faţa mulţimii adunate pe ţărmul Mării Galileei (Matei 13:1-2), fiind precedată de „pilda semănătorului” şi urmată de „pilda grăuntelui de muştar şi a aluatului (Matei 13:24-35). Aceasta este ce-a de-a doua pildă rostită de Domnul Isus după respingerea Sa de către naţiunea lui Israel (Matei 12:24), fiind tălmăcită numai ucenicilor (Matei 13:36-39).

De fapt, „pilda semănătorului” şi „pilda neghinei” sunt singurele pilde tălmăcite de Domnul Isus. Dacă în cazul „pildei semănătorului” iniţiativa tălmăcirii a aparţinut Domnului Isus (Matei 13:18-23), tălmăcirea „pildei neghinei” a fost un răspuns pe care El l-a dat întrebării adresate de ucenici (Matei 13:36). O altă particularitate a acestei pilde constă în faptul că aceasta este relatată numai de către evanghelistul Matei (Matei 13:24-30, 36-43).

2.     Semnificaţia pildei neghinei

Cu toate că Domnul Isus i-a descoperit înţelesul, deseori pilda neghinei este interpretată şi aplicată în mod greşit. Pentru a nu ajunge în aceeaşi situaţie, trebuie să ţinem cont de faptul că: această pildă descoperă adevăruri despre Împărăţia cerurilor (Matei 13:24/b), cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul omului (Domnul Isus – Matei 13:24/c, 13:37,41; Daniel 7:13; Matei 8:20, 9:6, 18:11, 24:30; Ioan 3:14, 5:27, 6:27), ţarina este lumea (în sensul de toată suprafaţa pământului – Matei 13:24/d, 38/a, 24:14, 28:19-20), ţarina (pământul) este a lui Dumnezeu („ţarina Lui” – Matei 13:24/e, Psalmul 24:1; 1 Corinteni 10:2), iar sămânţa cea bună îi reprezintă pe fiii Împărăţiei (urmaşii Domnului  Isus, cei neprihăniţi, cetăţenii Împărăţiei – Matei 13:38/b, 5:13-16; Efeseni 2:19-22).

Vrăjmaşul care seamănă neghină este diavolul (Matei 13:39/a; 1 Petru 5:8; Apocalipsa 12:12), neghina îi reprezintă pe fiii celui rău (fii întunericului, cei necredincioşi, cei ce săvârşesc fărădelegea  – Matei 13:38/c, 41; 1 Ioan 3:8-10; Ioan 8:43-45; Efeseni 2:1-2), secerişul este sfârşitul veacului (momentul revenirii Domnului Isus – Matei 13:39/b, 41,  24:31; 1 Corinteni 15:50-52; 1 Tesaloniceni 4:1-17), secerătorii sunt îngerii (Matei 13:39/c; Ioel 3:13; Matei 24:31; 1 Tesaloniceni 4:16), iar sfârşitul va însemna pedeapsa veşnică pentru cei nelegiuiţi (Matei 13:41-42, 50; Apocalipsa 19:20;20:10) şi răsplătire veşnică pentru cei neprihăniţi (Matei 13:43; Daniel 12:3; 1 Corinteni 15:40-41).

3.    Adevărurile despre Împărăţia lui Dumnezeu descoperite prin pilda neghinei

Fiindcă Domnul Isus a fost respins de naţiunea lui Israel (poporul ales al lui Dumnezeu), se ridică întrebarea „ce se va întâmpla acum cu Împărăţia lui Dumnezeu ?” Mai există vreo şansă ca Dumnezeu să împlinească ceea ce a făgăduit şi să-Şi ducă la bun sfârşit planul privind întemeierea Împărăţiei Sale ? Pildele rostite de Domnul Isus constituie un răspuns la aceste întrebări, prin care ne este revelat viitorul Împărăţiei lui Dumnezeu pentru vremea de acum şi pentru cea viitoare. Dacă prin pilda semănătorului am înţeles că Împărăţia lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea  şi lucrarea Cuvântului Scripturii, pilda neghinei ne arată că:

a.    Începutul Împărăţiei lui Dumnezeu este în mijlocul acestei lumi

Fiindcă ţarina este lumea (pământul), înţelegem că Dumnezeu Îşi întemeiază Împărăţia Lui chiar  aici,  în pofida faptului că asupra lumii îşi exercită în prezent domnia şi stăpânirea cel rău (Psalmul 24:1; Efeseni 2:1-2).  Împărăţia lui Dumnezeu nu este însă de natură fizică, ci spirituală (Luca 17:20-21; Romani 14:17) şi îi include numai pe cei neprihăniţi (Marcu 10:14-15; Ioan 1:11-12, 3:3-8; 1 Corinteni 6:9-10;15:50; Galateni 5:19-21).

b.    Secretul  întemeierii Împărăţiei lui Dumnezeu este popularea pământului cu oameni neprihăniţi

În acestă misiune în care a eşuat prima familie (Adam şi Eva), cea care a primit porunca să populeze pământul reproducând imaginea lui Dumnezeu (Geneza 1:28; Romani 3:9-12,23), vom avea reuşită nu numai atunci când vom propovădui (semăna) Cuvântul lui Dumnezeu asemenea unui crainic (vezi exemplul lui Iona – Iona 3:4), ci atunci când vom trăi Cuvântul (vom umbla în neprihănire şi vom avea o bună mărturie – Matei 5:13-16), fiind dedicaţi creşterii numărului celor credincioşi şi formării de tot mai mulţi  ucenici ai Domnului Isus (Matei 28:19-20).

c.    Întemeiarea Împărăţiei lui Dumnezeu se realizează în pofida opoziţiei celui rău

Dacă potrivit pildei semănătorului, împotrivirea diavolului faţă de Împărăţia lui Dumnezeu se face prin împietrirea inimii (denaturarea spirituală a fiinţei umane), pilda neghinei ne arată că împotrivirea diavolului este exercitată şi prin răspândirea fiilor întunericului (semănarea neghinei), cauzată de nevegherea lucrătorilor  (Matei 13:25; Fapte 20:28-31)

d.    Desăvârşirea împărăţiei lui Dumnezeu va fi în glorie

Nu este treaba noastră să smulgem neghina şi nici să-i judecăm şi să-i osândim pe cei răi (Matei 13:28/b-30), pentru că judecata este a lui Dumnezeu, Cel care la sfârşitul veacului (la revenirea Domnului Isus), îi va strânge pe cei răi pentru pedeapsă veşnică (asemenea neghinei – Matei 13:40-42), iar pe cei neprihăniţi pentru răsplătire veşnică (Matei 13:43).

Aplicaţie practică: discutaţi ce lucruri ar trebui împlinite pentru ca în zona în care locuiţi să fie mai multă sămânţă bună (oameni neprihăniţi), decât neghină (fii ai întunericului).

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce context a spus Domnul Isus pilda neghinei ?
2.    De ce a tălmăcit Domnul Isus pilda neghinei ?
3.    Care este însemnătatea pildei neghinei ?
4.    Ce deosebire este între sămânţa cea bună (grâu) şi neghină ?
5.    Ce interpretări greşite au fost date pildei neghinei ?
6.    Ce adevăruri despre Împărăţia lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin pilda neghinei?
7.    Ce trebuie să facem pentru ca în locul în care trăim să nu se înmulţească neghina ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *