Cina Domnului


„Cum să înţeleg Cina Domnului?”

Una din rânduielile pe care Dumnezeu ne-a învăţat s-o ţinem este Cina Domnului. Cina Domnului arată câteva adevăruri duhovniceşti valabile pentru cei credincioşi. Deşi prin ea nu se primesc împăcarea cu Dumnezeu, iertarea păcatelor sau viaţa veşnică, ea este importantă prin faptul că aminteşte de jertfa Domnului Isus Hristos.

Scopul acestui studiu este de a prezenta noului creştin învăţătura Bibliei cu privire la Cina Domnului.

I. Care este originea acestei rânduieli?

A. Seara în care a fost trădat Isus de Iuda era seara când se sacrificau mieii pentru sărbătoarea evreiască a Paştelor (numită şi Praznicul Azimilor – Luca 22:1). Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi au mâncat masa de Paşte împreună –Matei 26:17-20. Pe când mâncau ei, Domnul Isus, pentru prima dată, a făcut ceea ce numim noi azi „Cina Domnului“ –Matei 26:26-28; Marcu 14:22-24.

B. Domnul Isus a poruncit ucenicilor să ţină această rânduială – Luca 22:19,20; 1Corinteni 11:23-25.

II. Scopul acestei rânduieli

A. Facem acest lucru spre pomenirea Domnului Isus Hristos – Luca 22:19,20; 1Corinteni 11:23-25. Prin aceasta amintim despre Cuvântul cel veşnic care S-a întrupat pentru a asculta de Dumnezeu Tatăl, spre a împlini lucrarea de mântuire a oamenilor (Domnul Isus a legat cina aceasta de jertfa Sa: trup/sânge.) – Ioan 1:14; Filipeni 2:6-8; Evrei 10:5-7. Altă cale de mântuire nu există, decât aceasta amintită de Cina Domnului – Faptele Apostolilor 4:12.

B. Facem acest lucru pentru a vesti moartea Lui – 1Corinteni 11:26. Cu prilejul Cinei Domnului Biserica mărturiseşte despre:
1. evidenţa morţii lui Isus – Faptele Apostolilor 2:23; 3:15; 5:30; 13:28; Romani 8:34a; 1Corinteni 15:3.
2. rostul, lucrarea şi puterea morţii lui Isus:
a) iertarea de pedeapsa pentru păcat – 1Ioan 2:2; Evrei 10:10,14; Romani 5:6,8; Galateni 1:4; Tit 2:14;
b) manifestarea eliberării de sub puterea păcatului – Filipeni 3:10; 1Petru 2:24; Romani 6:5-7.

C. Facem acest lucru aşteptând venirea Lui – 1Corinteni 11:26. Dacă scrie aici de venirea Lui, înseamnă că El a înviat şi se vaîntoarce – Faptele Apostolilor 13:29-37; 1Corinteni 15:3,4,20; Apocalipsa 1:17,18,7,8; 22:20; Evrei 10:37.

III. Cine trebuie să participe la Cina Domnului?

A. Domnul Isus a poruncit acest lucru ucenicilor Săi – Luca 22:19. Deci cei care participă trebuie să fie ucenici ai Domnului Isus. Biserica primară a ţinut această rânduială – Faptele Apostolilor 2:42. Pavel scrie bisericii din Corint învăţându-i despre Cina Domnului – 1Corinteni 11:23-32. Deci cei care participă trebuie să fie parte din Biserica lui Dumnezeu, adică oameni născuţi din nou prin credinţa în jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Ei sunt oameni care cred că Isus a murit pentru păcatele lor şi amintesc de această moarte prin această rânduială specială. Ei cred că sângele lui Isus Hristos le-a spălat toate păcatele – Apocalipsa 1:5; Coloseni 1:14; 2:13b.

B. Oamenii nemântuiţi nu au parte la această lucrare. Ei nu sunt ucenici ai lui Hristos, nu fac parte din Biserica Domnului, pentru că nu cred în moartea şi învierea lui Isus. Cina nu ajută la naşterea din nou a nimănui, nu şterge păcatele, nu dă viaţa veşnică.

IV. Cum trebuie credinciosul să ia parte la Cina Domnului?

A. Cina Domnului este o rânduială dumnezeiască (şi asemeni tuturor poruncilor lui Dumnezeu) nu trebuie tratată cu uşurătate. Omul care nesocoteşte rânduiala lui Dumnezeu, nesocoteşte chiar pe Dumnezeu – 1Corinteni 10:21,22; 11:27; 2 Corinteni 6:14-17; Galateni 6:7.

B. Participantul trebuie să se cerceteze pe sine – 1Corinteni 11:28; 2Corinteni 13:5; Galateni 6:4. Cercetarea se face înaintea Domnului, după Cuvântul Său şi în dependenţă de Duhul Sfânt – Psalm 26:2; 139:23. Orice păcat descoperit trebuie mărturisit pe loc printr-o pocăinţă reală. Nimeni nu are responsabilitatea de a cerceta pe alţii.

C. Cel care nu deosebeşte trupul şi sângele Domnului va fi judecat de Dumnezeu – 1Corinteni 11:29-32. Acesta este un om care nu ia seama la starea sa căzută. El se complace într-un anumit păcat vizibil sau ascuns. Poate fi vorba de orice fel de stare care nu este după voia Domnului: chiar şi răutate, neiertare, invidie, nemulţumire, bârfă, poftă, mândrie, lăcomie, ceartă, viclenie, lipsă de milă, călcare de cuvânt, obrăznicie, neascultare de părinţi, lipsă de dragoste, etc. Dacă Dumnezeu prin Cuvânt, sau prin cercetarea Duhului Sfânt îţi arată ceva anume în viaţa ta care trebuie schimbat, tu trebuie să as-culţi imediat pocăindu-te şi astfel nu vei fi în pericolul să nesocoteşti trupul şi sângele Domnului, luând Cina în chip nevrednic. Orice creştin trebuie să trăiască în sfinţenie – 1Tesaloniceni 4:3-8; 1Petru 1:15-17, aşa încât să poată lua Cina în orice clipă fără să fie pedepsit.

D. Nicăieri nu este scris în Biblie că cel credincios trebuie să se ferească a lua Cina Domnului. Fiecare credincios trebuie să se cerceteze şi apoi să ia Cina – 1Corinteni 11:28. Cel care nu vrea să ia parte la Cina Domnului păcătuieşte:
1. el nu respectă porunca Mântuitorului – Luca 22:19.
2. el nu vrea să mărturisească despre moartea Domnului – 1Corinteni 11:26.
3. el nu se identifică cu ceilalţi fraţi ai Săi – 1Corinteni 10:16,17; Efeseni 4:3; Ioan 17:21,22.
4. prin neparticipare la Cină credinciosul spune Bisericii şi lui Dumnezeu că trăieşte în păcat şi nu vrea să se îndrepte.

V. Cum trebuie organizată Cina Domnului?

A. Biblia nu dă indicaţii despre cât de des trebuie luată Cina. Nicăieri nu este scris că ar trebui luată săptămânal, lunar, bilunar sau anual. De aceea socotim că rămâne la aprecierea Bisericii frecvenţa cu care va fi organizată Cina Domnului.

B. Biblia nu dă indicaţii despre anumite ceremonii sau ritualuri care trebuiesc respectate cu această ocazie, din contră, din exemplul ucenicilor observăm simplitatea şi lipsa de fast – Faptele Apostolilor 2:42,46. Se observă aici că în fiecare zi, la masă, în familie, îşi aminteau de jertfa Domnului Isus Hristos, ca şi în Luca 24:30, unde găsim asocierea rugăciunii de mulţumire lui Dumnezeu cu împărţirea pâinii frânte. Noi azi nu mai rupem pâinea la masă (decât foarte rar) ci o tăiem cu cuţitul. Domnul Isus ne a poruncit să ne amintim de El ori de câte ori mâncăm din pâine şi bem din vin. Aceasta înseamnă că El vrea să fim într o stare corectă la orice masă din zi (conform cu cele discutate la pct.IV)!! Totuşi se deduce din Biblie faptul că cina se organiza şi în Biserică, şi nu doar acasă, în grupuri de ucenici – 1Corinteni 11:33; Faptele Apostolilor 20:7,11. Ca orice altă lucrare din cadrul Bisericii, Cina trebuie să fie luată în mod atent, decent şi organizat – 1Corinteni14:33,40.

VI. Învăţături greşite cu privire la Cina Domnului

Există anumite învăţături care susţin că pâinea şi vinul se transformă în trupul şi sângele Domnul Isus Hristos când preotul se roagă pentru ele sau când credinciosul le înghite. (Acest fenomen este numit transsubstanţiere, respectiv consubstanţiere.) Alţi oameni cred că prin Cina Domnului primesc viaţa veşnică, sau o menţin în ei. Alţii cred că Cina face mai sfinţi pe cei care o iau. Biblia nu susţine aceste învăţături. Cina nu are în ea o putere magică, nu este o vrăjitorie, nu este un ritual ocult. Aceste învăţături provin dintr-o înţelegere greşită a textelor următoare: 1Corinteni 10:16,17; 1Corinteni 11:24,25,27,29; Ioan 6:54,55. Aceste învăţături nu pot fi corecte din următoarele motive:

A. Dintotdeauna Dumnezeu a interzis omului să mănânce sânge, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament – Geneza 9:4; Levitic 3:17; Deuteronom 12:16; 1Samuel 14:33; Faptele Apostolilor 15:20.

B. A mânca trupul Domnului şi a bea sângele Domnului pentru a avea viaţa veşnică şi pentru ca credinciosul să rămână în Hristos, înseamnă a crede – Ioan 6:27-29,33-35,47-56,63,69; Psalm 34:8.

C. Când Domnul a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu…“ nu avea în mână o bucată de carne ci de pâine. Nici pâinea peste care se roagă preotul nu se transformă în carne (nu-şi schimbă consistenţa, culoarea sau gustul, etc.). În plus, Domnul Isus cel înviat în trup este acum la dreapta Tatălui – Evrei 1:3; Efeseni 1:20. În Duhul El poate fi în orice credincios, dar în trup nu! (Ce imagine sinistră ar fi aceasta: un grup de oameni cu bucăţi de carne crudă şi pahare cu sânge în mâini!!! Sau aceasta: un bărbat îmbrăcat într-o rochie lungă şi neagră care serveşte cu linguriţa dintr-un pahar cu sânge, un şir de oameni care-şi aşteaptă rândul…) De aceea a spus Domnul Isus cuvintele din Ioan 16:7 şi 14:17. Acesta era folosul despre care vorbea El. Trupeşte, El a fost doar în anumite locuri şi anumite vremuri, cu anumiţi ucenici. Dar în Duhul Sfânt, El este peste tot, în orice vreme, cu toţi ucenicii.

VII. Verificare

Notă: După ce aţi studiat, răspundeţi din memorie la următoarele întrebări. Răspunsurile se dau pe o foaie separată, toate în scris, şi se înmânează conducătorului de grup la întâlnirea următoare.

1. De unde a apărut această rânduială a Cinei Domnului?
2. Care este scopul ei?
3. Cine poate participa la Cină şi cine nu?
4. Cine trebuie să cerceteze pe cei ce vor să ia Cina Domnului?
5. Ce se va întâmpla cu cel care ia Cina Domnului în chip nevrednic?
6. Ce trebuie să facă creştinul care cercetându-se descoperă ceva rău în viaţa sa?
7. Care sunt condiţiile în care creştinul poate să nu participe la Cină?
8. Arătaţi trei păcate pe care le face creştinul care nu vrea să ia parte la Cina Domnului.
9. Data următoare când va fi Cina Domnului în Biserică vei sta deoparte?
10. Scrieţi din memorie următoarele versete: Psalmul 119:11; Ioan 6:47; Ioan 10:28; 1Corinteni 6:19,20; Matei 28:19; 1Corinteni 12:27; 1Corinteni 11:31.

Verset de memorat:
„Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.”
1Corinteni 11:31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *