Botezul

Botezul
„Ce este botezul?”
„Trebuie să fiu botezat şi eu?”

Botezul este o declaraţie publică solemnă a celui care a ales să se încreadă în Domnul Isus Hristos. Prin botez, creştinul declară lumii că el crede pe Dumnezeu pe cuvânt şi că el este copil al lui Dumnezeu. El mărturiseşte astfel că are păcatele iertate şi viaţa veşnică.

Scopul acestui studiu este:
>> să explice însemnătatea botezului
>> şi să–l îndemne pe noul convertit să accepte să fie botezat

I. Ce înseamnă botez?

A. Cuvântul „botez“ îşi are originea în limba greacă (baptizo) şi înseamnă a scufunda, a băga ceva sub altceva, a cufunda (a pune) ceva în altceva.

B. Cuvântul „botez“ este folosit de mai multe ori în Biblie, dar nu de fiecare dată se referă la acelaşi lucru. Există mai multe feluri de botezuri – Evrei 6:2. Unele dintre acestea sunt de natură fizică, iar altele de natură duhovnicească; unele sunt la timpul trecut, altele sunt pentru noi astăzi, iar altele sunt viitoare. Iată pe scurt cele şapte sensuri în care este folosit cuvântul „botez“ în Biblie:
1. Botezul pentru Moise1Corinteni 10:2. Este ceva întâmplat în trecut, când Moise a scos din Egipt poporul Israel. Ei au fost sub norul lui Dumnezeu şi prin Marea Roşie.
2. Botezul suferinţelor şi / sau al morţiiMarcu 10:38,39; Luca 12:50; Psalm 18:4,16; 69:1,2. Este o scufundare în necaz, suferinţă sau chiar moarte.
3. Botezul cu foc – Matei 3:11; Luca 3:16. Acest botez este viitor, şi este pentru toţi cei care nu cred în jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Ei vor fi botezaţi (scufundaţi, aruncaţi) de Domnul Isus în focul cel veşnic al iazului (lacului) de foc – Apocalipsa 20:15; Matei 3:10-12; 25:31-33,41.
4. Botezul lui Ioan BotezătorulMatei 3:6-8,11a; Marcu 1:4,5; Ioan 1:26,31. Este numit şi botezul pocăinţei (Faptele Apost. 13:24) pentru că cei ce se botezau, recunoşteau astfel că sunt păcătoşi şi au nevoie de Mântuitorul, Mesia cel promis de Dumnezeu. A fost un botez special pentru poporul evreu pentru recunoaşterea lui Mesia. Acest botez se făcea prin scufundare în apă dar nu mai este cerut de Dumnezeu în prezent – Faptele Apostolilor 19:3-5. Domnul Isus a fost botezat cu acest botez, mărturisind astfel păcatele lumii întregi pe care a venit să le ia asupra Sa – Ioan 1:29.
5. Botezul în trupul lui HristosRomani 6:3,4; Coloseni 2:12; 1Corinteni 12:13; 2Co.5:17; Galateni 3:26-28. Acest botez este o lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în clipa credinţei tale. În momentul naşterii din nou tu eşti pus de Dumnezeu în trupul lui Hristos, care este Biserica. De acum încolo tu eşti în Hristos şi Duhul Sfânt este în tine.
6. Botezul în apă al celui născut din nouMatei 28:19; Faptele Apost.8:12; 18:8; 1Corinteni 1:16. Acest botez este rânduit de Dumnezeu pentru vremurile noastre. El nu a fost cunoscut înainte de învierea Domnului Isus Hristos. El este mărturia publică pe care o aduce cel care a crezut în Hristos pentru iertarea păcatelor sale.
7. Botezul cu Duhul SfântMatei 3:11; Marcu 1:8; Faptele Apost.1:5. Este o lucrare pe care o face Domnul Isus Hristos pentru ucenicii Săi în cazul în care este nevoie de o mărturisire specială a credinţei lor – Faptele Apost.1:4,5,8; 2:1-4 + 16,17+32; Marcu 13:9,11; Luca 12:11,12; 21:12-15; Matei 10:18-20.

C. Pentru o înţelegere corectă a învăţăturii despre botez trebuie ţinut cont atât de contextul în care apare cuvântul „botez“, de toate celelalte referinţe din Biblie cu privire la botezuri, cât şi de celelalte învăţături majore ale Bibliei (ispăşire, iertare, răscumpărare, etc.).

II. Mărturia botezului în apă

Botezul creştinului în apă este mărturisirea în chip vizibil a unor realităţi spirituale care au avut loc în clipa mântuirii sau care vor avea loc în viaţa de credinţă ce urmează naşterii din nou. Aceste mărturii le aflăm cugetând asupra celorlalte botezuri:

A. Prin botezul în apă tu mărturiseşti că ai ales să urmezi pe Domnul Isus Hristos şi ai ieşit din lumea care ascultă de duhurile răutăţii – Efeseni 2:2,3; 5:8; 2Petru 1:4; 1Corinteni 6:11; Tit 2:11,12.

B. Prin botezul în apă tu mărturiseşti că eşti gata, asemeni Domnului Isus Hristos şi ucenicilor Săi, să bei paharul pe care l-au băut ei şi să fi botezat cu botezul cu care au fost botezaţi ei. Adică tu eşti gata să suferi chiar şi pe nedrept pentru credinţa ta – Matei 5:11; 2Timotei 3:12; 1Petru 2:19-21; 4:14,16,19.

C. Prin botezul cu apă tu mărturiseşti că ai scăpat de pedeapsa cuvenită păcatelor tale. Tu, prin credinţă, ai acceptat moartea Domnului Isus Hristos ca plată a păcatelor tale. Cel care va fi botezat în iazul de foc va plăti cu moartea lui pentru păcatele sale. Aşa cum apa potopului a arătat cine a fost mântuit de judecata lui Dumnezeu, tot aşa apa botezului arată cine va fi mântuit de mânia viitoare a lui Dumnezeu – Ioan 3:36; 1Tesaloniceni 5:9; Ioan 5:24. Nu botezul te scapă de această pedeapsă ci el doar declară că tu vei fi scăpat de ea.

D. Prin botezul în apă tu mărturiseşti că ai păcatele spălate – Ezechiel 36:25; Efeseni 5:26; Tit 3:5. Spre deosebire de cei care se botezau cu botezul lui Ioan care doar mărturiseau că sunt păcătoşi şi au nevoie de Mântuitorul, tu mărturiseşti că ai păcatele iertate. Nu botezul îţi spală păcatele (1Petru 3:21) ci sângele Domnului (Apocalipsa 1:5; Efeseni 1:7; Coloseni 1:14), prin Cuvântul pe care L-ai crezut şi prin lucrarea Duhului Sfânt (ambele sunt simbolizate de apă).

E. Prin botezul în apă tu mărturiseşti că ai fost pus în Hristos; tu ai murit împreună cu Hristos, ai fost îngropat, ai înviat şi trăieşti împreună cu El, în El. Tu nu mori, nu eşti îngropat şi nu învii cu Hristos în clipa botezării tale în apă ci atunci doar aduci mărturie că toate acestea ţi s-au socotit ţie în clipa naşterii din nou.

F. Intrând în apa botezului creştinesc, tu mărturiseşti că ai credinţa că poţi trăi o viaţă înconjurată de apa curăţitoare a Duhului Sfânt, în plinătatea Duhului, în roada Duhului.

III. Cine se poate boteza?

A. Cel care vrea să se boteze trebuie să se pocăiască întâi de păcatele sale – Faptele Apostolilor 2:37,38.

B. Cel care vrea să se boteze trebuie să creadă întâi – Marcu 16:16; Faptele Apostolilor 8:12,36-38.

C. Cel care vrea să se boteze trebuie să dorească să fie ucenic – Matei 28:19. El trebuie să dorească să cunoască Cuvântul şi să-l trăiască.

D. Cel care vrea să se boteze trebuie să dorească să aducă mărturie despre credinţa lui – 1Petru 3:21.

E. În concluzie, cel care se botează trebuie să se pocăiască, să creadă, să mărturisească, să se facă ucenic. Acestea sunt lucruri conştiente pe care un om le face când a ajuns la o vârstă când îşi dă seama de ceea ce face: el aude, înţelege, gândeşte, alege şi face.

IV. Este important să fiu botezat?

A. Nu, dacă nu eşti pocăit, credincios. A te boteza în această situaţie înseamnă a minţi, pentru că tu nu aduci o mărturie adevărată prin botezul tău. Tu spui prin botezul tău lucruri care nu s-au întâmplat cu tine. Nu ajută la nimic să te botezi dacă nu respecţi voia lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta (pocăinţă, credinţă, etc.). Dumnezeu nu îţi va da viaţa veşnică, neprihănirea sau iertarea păcatelor, dacă te botezi fără să fii născut din nou. El a hotărât deja care este calea mântuirii şi aceasta nu începe cu botezul.

B. Botezul cu apă al credinciosului nu ajută la naşterea din nou. El doar mărturiseşte că a avut loc aceasta. Mântuirea este prin credinţă, fără fapte (botezul este o faptă pe care o face cel credincios) – Efeseni 2:8,9. Botezul nu este o condiţie pentru primirea vieţii veşnice sau a iertării păcatelor, ci doar o dovadă – Marcu 16:16.

C. Da, dacă eşti un copil al lui Dumnezeu. Eşti tu pocăit? Eşti credincios? Ai viaţa veşnică? Ai păcatele iertate? Vrei să mărturiseşti altora credinţa ta? Vrei să fii ucenic al lui Isus Hristos? Dacă da, atunci tu trebuie să te botezi.

D. Dacă tu spui că eşti credincios în jertfa lui Isus Hristos, dar nu doreşti să te botezi ai cel puţin o problemă în viaţa ta care trebuie corectată:
1. Este posibil să nu fii născut din nou. Hristos nu este în tine şi de aceea nu ai dorinţa să asculţi de Dumnezeu –Romani 8:7.
2. Probabil că îţi este frică de lume şi te ruşinezi de Hristos. Tocmai actul botezului te va scăpa (mântui) de această frică – 1Petru 3:21 (contextul în care se vorbeşte despre mântuire aici este prigoana lumii, nu este vorba despre veşnicie). Dacă acum tu nu vrei să te supui acestei porunci a Domnului, nu te vei supune Lui nici în alte situaţii, deci nu vei putea fi un ucenic al Său. Orice neascultare conştientă a Cuvântului lui Dumnezeu duce la împiedicarea cunoaşterii lui Dumnezeu, la oprirea creşterii duhovniceşti, la pierderea răsplăţilor, la întristarea Duhului lui Dumnezeu. Un creştin adevărat, care iubeşte pe Dumnezeu şi este într-o bună părtăşie cu El, va dori să asculte de El şi va dori să fie botezat cu orice risc.

V. Verificare

Notă: După ce aţi studiat, răspundeţi din memorie la următoarele întrebări. Răspunsurile se dau pe o foaie separată, toate în scris, şi se înmânează conducătorului de grup la întâlnirea următoare.

1. Ce înseamnă cuvântul „botez“?
2. Cum este folosit în Biblie cuvântul „botez“?
3. Explicaţi ce înseamnă să fii „botezat în Hristos“.
4. Ce este botezul creştinului în apă?
5. Scrieţi câteva din mărturiile pe care le aduce cel ce se botează.
6. Ce fel de om se poate boteza?
7. Ce face nepocăitul care se botează?
8. Respecţi tu condiţiile cerute de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi botezat?
9. Vrei să fii botezat?
10. Scrie din memorie următoarele versete: Psalmul 119:11; Ioan 6:47; Ioan 10:28; 1Corinteni 6:19,20; Matei 28:19.

Verset de memorat:
„Duceţi–vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Matei 28:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *