Biserica locală

Biserica locală
„Ce este Biserica?”
„Am nevoie de Biserică?”

Dumnezeu a întemeiat pe pământ trei instituţii majore: familia, conducerea statală şi Biserica. El a însărcinat Biserica să ducă la îndeplinire scopurile Sale de câştigare a celor pierduţi şi de desăvârşire a celor mântuiţi. De aceea, planul lui Dumnezeu cu privire la tine ca şi creştin va fi pe deplin realizat doar prin biserica locală.

Scopul acestui studiu este de a convinge pe cel credincios de:
>> importanţa vitală a Bisericii locale în viaţa sa de credinţă
>> importanţa implicării sale în viaţa Bisericii locale

I. Ce este Biserica?

A. Cuvântul „biserică“ este traducerea cuvântului grecesc „eclesia“ care înseamnă „adunare a celor chemaţi afară“.

B. Biblia foloseşte cuvântul „biserică“ în două sensuri:
1. Efeseni 5:25,27; Faptele Apostolilor 15:14; Tit 2:14; 1Petru 2:9,10; 1Corinteni 15:9; Efeseni 1:22,23 – se referă la totalitatea oamenilor care au fost născuţi din nou, din toate locurile şi din toate timpurile, începând cu prima venire a Domnului Isus şi sfârşind cu a doua Sa venire. Numim aceasta Biserica universală.
2. 1Corinteni 1:2; Filimon 2; Coloseni 4:15; Romani 16:5:16; Faptele Apostolilor 16:5 – se referă la diferite grupuri de oameni care au fost mântuiţi de Dumnezeu şi chemaţi de El ca să-I slujească într-o anumită zonă geografică sau localitate. Numim aceasta biserică locală.

C. Biblia nu foloseşte acest cuvânt cu referire la vreo clădire pământească, deşi în limbajul actual al oamenilor necredincioşi, clădirea în care se oficiază actele de cult ale unei anumite grupări religioase este numită biserică. Noi, creştinii, numim clădirea în care ne strângem (dacă avem una specială pentru acest scop), Casa de rugăciune.

D. Biserica nu este o anume grupare religioasă (denominaţie), nici un grup de adunări (asociaţie, congres, uniune…).

II. În ce condiţii devin eu membru al Bisericii?

A. Omul intră în Biserica universală prin răscumpărarea cu sângele Domnului (Faptele Apostolilor 20:28; 1Petru 1:18,19; Coloseni 1:13,14). Acest lucru are loc în clipa naşterii din nou prin credinţă în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi Fiu al lui Dumnezeu (Matei 16:16-18).

B. Credinciosul născut din nou devine membru al unei biserici locale prin ataşarea de un grup de credincioşi:
1. Faptele Apostolilor 2:41,47 – Noul convertit a crezut, a fost mântuit, a fost botezat şi a fost adăugat la numărul ucenicilor.
2. Nu poţi fi membru al bisericii locale dacă nu eşti născut din nou, dacă nu vrei să te botezi şi să asculţi de învăţăturile Bibliei – Matei 28:19,20. A primi ca membri oameni care nu respectă aceste trei condiţii înseamnă a nesocoti Biblia şi a crea un cadru în care pot apare multe probleme.
3. Dacă te-ai mutat într-o altă localitate, poţi deveni membru al bisericii locale de acolo fără a trece printr-un act de cult sau ritual anume, dacă ai fost mântuit şi botezat deja şi nu eşti exclus din cauza vieţuirii în păcat – Faptele Apostolilor 4:36,37 + 9:26,27 + 13:1 + Galateni 2:11-13 (Barnaba a fost membru în Ierusalim şi apoi în Antiohia);Faptele Apostolilor 18:18,19,24-26 + 1Corinteni 16:19 + Romani 16:3-5 (Acuila şi Priscila au fost membri întâi în Efes şi apoi în Roma). Când un creştin îşi caută un loc de trai, e necesar să ia în considerare şi prezenţa sau absenţa din acel loc a unei biserici locale bune iar hotărârea trebuie luată în ascultare de Duhul Sfânt.

III. Scopul Bisericii

A. Mulţi oameni au o părere greşită despre scopul Bisericii.
1. În mod eronat, ei cred că Biserica este o clădire care este necesară pentru diverse ocazii (nunţi, botezuri, înmormântări şi anumite sărbători sau ritualuri religioase). Alţii o socotesc ca un loc de refugiu în caz de durere, necaz – un loc unde să plângi, să te rogi şi să te reculegi. Sunt unii care cred că Biserica este doar acea clădire mai veche sau mai nouă cu valoare istorică sau artistică – un prilej de mândrie pentru comunitate.
2. În mod eronat, ei cred că Biserica are scopul de “a mântui neamul” (adică poporul).
3. În mod eronat, ei cred că frecventarea serviciilor religioase, plătirea slujbelor şi implicarea în diverse ritualuri ajută pe individ să fie mântuit.
4. În mod eronat, ei cred scopul Bisericii este să se ocupe de activităţi religioase.

B. Scopul primordial al Bisericii este să aducă slavă lui Dumnezeu. Biserica trebuie să se închine lui Dumnezeu şi să-L slăvească cu orice prilej, în orice timp – Efeseni 1:5,6,12,14; 5:19; Faptele Apostolilor 2:47a; 1Petru 2:5; 4:11 .

C. Următorul scop al Bisericii este să evanghelizeze pe cei pierduţi. Biserica trebuie să mărturisească lumii adevărurile lui Dumnezeu – 1Pe.2:9; 1Tesaloniceni 1:8; Marcu 16:15; Faptele Apostolilor 1:8; Matei 28:19; 2Petru 3:9.

D. Un scop al Bisericii, foarte important şi mult neglijat este zidirea credincioşilor. Biserica trebuie să înveţe şi să ajute pe cei mântuiţi să se maturizeze în credinţă – Matei 28:20; Coloseni 3:16; Faptele Apostolilor 2:42; 2Timotei 2:2; 1Timotei 4:6,16.

IV. Descrieri ale Bisericii

Biblia descrie Biserica în trei moduri:

A. Templul Duhului lui Dumnezeu. Credincioşii sunt pietre vii iar Hristos este “Piatra din capul unghiului” – Efeseni 2:19-22; 1Corinteni 3:9; 2Corinteni 6:16; 1Petru 2:5. Biserica este un mijloc de manifestare al lui Dumnezeu care este invizibil (Duh) în lumea vizibilă.

B. Trupul lui Hristos. Credincioşii sunt membrele (mădularele) acestui Trup, iar Domnul Isus Hristos este Capul –Coloseni 1:18; Efeseni 1:22,23; 5:23;30; 1Corinteni 12:27,13; Romani 12:5. Această descriere exprimă ideea de supunere faţă de Hristos, dar şi de colaborare, de unitate şi de interdependenţă dintre creştini.

C. Mireasa lui Hristos. Hristos este Mirele iar Biserica universală este Mireasa Sa – 2Corinteni 11:2; Ioan 3:29; Efeseni 5:32; Apocalipsa 19:7-9; 21:9. Această imagine arată relaţia viitoare, din slavă, dintre Biserică şi Hristos.

V. Funcţionarea bisericii locale

A. Fiecare membru are un anumit rol. Tu trebuie să afli care este darul tău, slujba ta, lucrarea ta şi să începi să “funcţionezi” ca atare în biserica locală. Dacă nu eşti convins asupra chemării tale, roagă-te, posteşte şi aşteaptă cu răbdare, dar nu fi inactiv. Chiar şi cel mai proaspăt creştin poate face ceva – Rom.12:1; poţi spune altora despre mântuirea ta, poţi chema pe alţii la serviciile Bisericii, poţi să te rogi, să posteşti pentru diferite cauze, poţi lăuda pe Dumnezeu în mijlocul adunării, poţi ajuta la diferite treburi unde eşti solicitat. Creştinii maturi care te cunosc te pot ajuta aici. Cere-le sfat şi să se roage pentru tine – 1Corinteni 12:4-7,14-20; Evrei 10:24; Romani 12:4-8 (v.7: “slujba lui” arată că nu toţi au aceeaşi slujbă).

B. Nici un membru nu poate funcţiona izolat. Biserica este ideea lui Dumnezeu. El a socotit că avem nevoie unii de alţii. Creştinul care stă departe de Biserică nu este în voia lui Dumnezeu – 1Corinteni 12:21; Evrei 10:25; Psalm 5:4-8; 92:13,14; 133:1-3; Romani 1:12.

C. Contribuţia fiecărui membru este importantă. Nu este corect să nesocoteşti darul, slujba sau lucrarea altuia. Cel care crede că este singurul important se înşeală – 1Corinteni 12:22; Romani 12:3,10,11,16; Efeseni 4:16; Coloseni 2:19.

D. Buna funcţionare a trupului depinde de unitatea, colaborarea şi dragostea dintre membre. Dezbinarea, împotrivirea şi ura sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le doreşte în Biserică – 1Corinteni 12:25-27; Efeseni 4:1-6; Ioan 13:34,34; 17:21-23. Toţi membrii adunării trebuie să lucreze împreună sub călăuzirea Duhului Sfânt.

E. Biserica locală este o instituţie divină în care este suveran Domnul Isus Hristos prin Duhul Său. Ea funcţionează neîncetat. Nu există concediu, nici zile libere nici pentru “director” (Domnul Isus), nici pentru “angajaţi” (copiii lui Dumnezeu) – spre deosebire de instituţiile omeneşti care funcţionează doar atunci când au program de lucru, sesiuni, etc. “Şeful” nostru, prin Duhul Sfânt ştie despre toţi orice şi oricând. El le dă sarcini, salarii, premii sau penalizări! “Afacerea” Lui este înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu (slăvirea Lui, mântuirea oamenilor, sfinţirea creştinilor, judecăţile, etc.) şi aceasta este ajutată sau împiedicată prin fiecare “angajat” (membru) în orice timp şi orice loc. Totuşi pentru că trăim între alţi oameni, Dumnezeu a ales să conducă biserica locală prin oameni – Faptele Apostolilor 14:23; 20:28; 1Tesaloniceni 5:12; 1Timotei 5:17; 3:5; Tit 1:5; 1Petru 5:1-3; Evrei 13:17. Aceşti oameni trebuie să îndeplinească anumite condiţii scrise în Biblie.

F. Intrând în apa botezului creştinesc, tu mărturiseşti că ai În biserica locală sunt unii oameni rânduiţi să se ocupe de anumite lucrări materiale legate de Casa de rugăciune, sau de alte nevoi materiale ale sfinţilor. Ei sunt numiţi diaconi / diaconiţe. Lucrările lor sunt diverse: casier, fochist, grădinar, instalator, electrician, etc. – Faptele Apostolilor 6:2-6; Romani 16:1,2,3,6,12; Filipeni 4:2,3; 1Timotei 3:8-13 . Aceasta nu înseamnă că alţii nu pot face aceste activităţi sau altele asemănătoare. Totuşi trebuie să existe un responsabil, o ordine, o disciplină.

VI. Rolul predicatorilor

A. Predicatorii sunt daţi de Dumnezeu Bisericii şi însărcinaţi de El pentru a rosti înaintea Adunării tot Cuvântul Său, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei evanghelizează, dau învăţătură, îndeamnă, mustră, ceartă, avertizează, amintesc, zidesc, ajută la pregătirea sfinţilor pentru lucrarea lui Dumnezeu şi la creşterea lor spre desăvârşire – Efeseni 4:11-15; Faptele Apostolilor 20:27; 1Timotei 4:13,16; 5:20; 2Timotei 2:2,14,24,25; 4:2; Tit 1:13; 2:1,2,3,6,9,15; 3:1. Ei apără credinţa şi învăţăturile Bibliei – 1Timotei 1:3,4; 2Timotei 1:13; Tit 1:9-11; Iuda 3,4.

VII. Verificare

Notă: După ce aţi studiat, răspundeţi din memorie la următoarele întrebări. Răspunsurile se dau pe o foaie separată, toate în scris, şi se înmânează conducătorului de grup la întâlnirea următoare.

1. Care este scopul acestui studiu?
2. Care sunt cele două sensuri în care este folosit cuvântul “biserică” în Biblie?
3. Care este scopul Bisericii (trei idei)?
4. Eşti membru al unei biserici locale? Dacă nu, de ce nu eşti?
5. Care sunt cele trei descrieri care le face Biblia Bisericii?
6. Te rogi pentru a afla rolul tău în biserica locală?
7. Eşti implicat în viaţa bisericii locale?
8. De ce nu este normal pentru creştin să stea izolat de biserică?
9. De ce depinde buna funcţionare a bisericii?
10. Care este rolul diaconilor?
11. Care este rolul predicatorilor?
10. Scrie din memorie următoarele versete: Psalmul 119:11; Ioan 6:47; Ioan 10:28; 1Corinteni 6:19,20; Matei 28:19; 1Corinteni12:27.

Verset de memorat:
„Voi sunteţi trupul lui Hristos,
şi fiecare, în parte, mădularele lui .”
1Corinteni 12:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *