Biruieşte încercările vieţii

Iacov 1:2-11 (1 Corinteni 3:11-15)

Scopul lecţiei: Să definim încercările vieţii şi să descoperim cum pot fi acestea biruite.

Contextul lecţiei: După ce a dovedit prin exemplul personal că omul credincios trăieşte o viaţă nouă, Iacov îşi continuă primul capitol al epistolei sale, arătând un alt semn al credinţei adevărate. Această mărturie ce  pune în lumină credinţa este ”Biruinţa încercărilor!” Încercările sunt necazuri, suferinţe şi nevoi pe care Dumnezeu le îngăduie în viaţa noastră pentru a ne testa credinţa, a ne şlefui caracterul, a ne echipa pentru lupta spirituală, a ne face o mărturie şi a ne lega de cer.

În Sfânta Scriptură este prezentat exemplul multor oameni ai lui Dumnezeu care, deşi au trăit o viaţă neprihănită şi au umblat cu Dumnezeu, au avut credința încercată prin multe necazuri: Avraam (Gen. 22:1-3), Iov (Iov 1:1-2:10), Ezechia (2 Împ. 20:1-6), ucenicii (Luca 8:22-25). Toți aceştia n-au cedat însă în faţa încercărilor, ci au transformat înfrângerile în victorii şi încercările în triumf. De aceea, în loc sa fie nişte victime, ei au ajuns oameni victorioşi!

Conţinutul lecţiei: Pentru a ne arăta cum putem birui încercările vieţii, în pasajul lecţiei de astăzi, Iacov foloseşte patru imperative: „priviţi” (sau socotiţi) (Iacov 1:2), „să ştiţi” (Iacov 1:3), lăsaţi, sau acceptaţi (Iacov 1:4 şi 9-11) şi cereţi (Iacov 1:5-8). Păstrând în atenţie aceste imperative, descoperim că:

1.    Pot birui încercările vieţii cei ce au o atitudine corectă    Iacov 1:2

Pe lângă faptul că Iacov ne îndeamnă să întâmpinăm încercările cu bucurie (Iacov 1:2/a; Fapte 5:41; Rom. 5:3; Fil. 2:17-18; 1Pet. 6-8; 4:12-14), fiindcă prin  acest verset el vorbeşte despre ele, ne dovedeşte că încercările sunt o realitate. De aceea întrebarea noastră cu privire la încercări ar trebui să fie „când” nu „dacă” (Ioan 16:33; Fapte 14:22). Aceste încercări sunt felurite (1 Petru 4:12; 2 Tim. 3:12), trebuie să le trecem şi să le evaluăm corect (Evrei 12:2).

2.    Pot birui încercările vieţii cei ce au o apreciere completă Iacov
1:3-4

Pentru a înţelege rostul încercărilor şi a ne ajuta să avem o apreciere completă a ceea ce reprezintă încercările, Iacov ne arată că încercările lucrează pentru noi şi nu împotriva noastră (Iacov 1:3; Rom. 8:28; 2 Cor. 4:17). Astfel, încercările cultivă răbdarea (Iacov 1:3-4; Rom. 5:3-4; Iacov 5:11), purifică credinţa (Iacov 1:5; 1 Pet. 1:7), desăvârşeşte caracterul (Iacov 1:4) şi întregesc veşmântul spiritual (Iacov 1:4/c; Rom. 5:1-5).

3.    Pot birui încercările vieţii cei ce au o abordare concretă  Iacov 1:5-7

În aceste versete Iacov ne arată că nu putem înfrunta încercările contând pe puterea şi abilităţile noastre. De aceea, îndemnul lui este să abordăm încercările cu înţelepciune, cu rugăciune şi credinţă (Iacov 1:5-7). Rugăciunea trebuie să fie însă adresată lui Dumnezeu, să cuprindă motivaţii concrete, să fie făcută cu credinţă, cu o mare anticipaţie şi cu statornicie (Iacov 1:5-8).

4.    Pot birui încercările vieţii cei ce au o angajare constantă Iacov 1:8-11

Pentru a ne arăta cât de periculoasă este nehotărârea şi nestatornicia, Iacov prezintă câteva  comparaţii, vorbind despre  valurile mării (Iacov 1:6/b), omul nestatornic (Iacov 1:7) şi firul de iarbă (Iacov 1:10-11). Pentru ca să avem în faţa încercărilor o angajare constantă, Iacov ne atenţionează să nu contăm pe ceea ce suntem (înălţare sau smerire) şi nici pe ceea ce avem (bogăţie sau sărăcie), ci să avem în atenţie atât punctele slabe cât şi cele tari ale vieţii (fratele de jos să se laude cu înalţarea lui, iar bogatul să se laude cu smerirea lui) (Iacov 1.9-10), să luăm seama la realitatea care ne înconjoară (Iacov 1:10-11) şi să ne pregătim pentru ceea ce va fi la urmă (Iacov 1:11/b; 1 Cor. 3:11-15).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce sunt încercările vieţii ?
2.    Ce imperative a folosit Iacov pentru a ne arăta cum biruim încercările?
3.    Ce atitudine trebuie să avem faţă de încercări ?
4.    Ce atitudini greşite cunoaşteţi faţă de încercări ?
5.    Cum trebuie să privim încercările ?
6.    Cum trebuie să abordăm încercările ?
7.    Ce exemple a folosit Iacov pentru a ne arăta că în faţa încercărilor trebuie să fim statornici ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *