Binecuvântarea oferită celor săraci în duh

Matei 7:7-29 (Matei 5:3)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce înseamnă a fi sărac în duh, ce înseamnă împlinirea acestei condiţii anunţate de Domnul Isus şi ce binecuvântări sunt oferite celor ce o împlinesc.

Contextul lecţiei: După ce a prezentat modul în care Domnul Isus (Împăratul) a intrat în lume şi Şi-a început slujirea, evanghelistul Matei a relatat „Predica de pe Munte” prin care Domnul Isus a prezentat caracteristicile, responsabilităţile şi binecuvântările de care vor avea parte cetăţenii Împărăţiei pe care El a venit să o întemeieze (Matei 5:3; 6:20; Ioan 1:12-13; Efeseni 2:18-19; Filipeni 4:20).

Studiind evenimentele petrecute în această perioadă de început a lucrării Domnului Isus, descoperim că: El a împlinit voia lui Dumnezeu (Matei 3:14-17), a împlinit previziunile profetice cu privire la Mesia (Matei 2:2-6; 4:12-16) şi Legea dată de Dumnezeu prin Moise (Matei 5:17; Romani 10:4; Galateni 3:24). Datorită acestui fapt nu mai avem nicio responsabilitate faţă de Legea Mozaică, ci trebuie să intrăm în Împărăţia pe care Domnul Isus a venit să o întemeieze, să-L urmăm pe Domnul Isus, să trăim ca şi cetăţeni ai Împărăţiei şi să experimentăm binecuvântările oferite de Dumnezeu prin Hristos (Ioan 1:12-13; 3:3-5; Matei 7:21; Romani 7:1-6; Galateni 2:19-21).

Această Împărăţie pe care Domnul Isus a venit să o întemeieze este de natură spirituală (cerească – Matei 4:17; Marcu 1:15; Luca 17:20-2; Romani 14:17), universală (Matei 28:18; Coloseni 1:15-20), prezentă şi viitoare (Matei 12:28; Evrei 2:8; Matei 6:10; 2 Timotei 4:1), fondată prin Hristos (Matei 4:23; Fapte 20:25; Coloseni 1:13-20; Apocalipsa 11:15) şi garantată numai celor ce împlinesc condiţiile arătate de Hristos (Matei 5:3-10; Ioan 3:3,5; Matei 7:21).

Conţinutul lecţiei:Studiind prima cerinţă dintre cele enumerate de Domnul Isus în predica de pe munte, descoperim:

1.    Nevoia dependenţei de Dumnezeu

Trebuie să trăim în dependenţă  de Dumnzeu fiindcă fără de Dumnezeu nu putem face nimic (Ioan15:5). Nu există nici o altă cale prin care să căpătăm binecuvântarea (Coloseni 2:9-10) şi numai cei ce trăiesc în dependenţă de Dumnezeu au viaţă, primesc putere şi aduc roadă (Ioan 15:1-11).

În predica de pe munte, dependenţa de Dumnezeu este ilustrată prin „rugăciunea stăruitoare”. Pentru a defini această rugăciune Domnul Isus a accentuat trei imperative: „cereţi”, „căutaţi” şi „bateţi” (Matei 7:7). Faptul că în limba greacă aceste imperative sunt la timpul prezent continuu ne arată că cel credincios trebuie să se roage neîncetat.

Pentru că şi răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea stăruitoare este tot la timpul prezent continuu („capătă”, „găseşte” şi „i se va deschide”), aceasta ne dă asigurarea că Dumnezeu răspunde permanent. Pentru a întări garanţia răspunsului la rugăciunea stăruitoare evanghelistul Matei face un contrast arătând că Dumnezeu este deasupra a ceea ce reprezintă fiinţa umană (Matei 7:8-12).

Aplicaţii practice: exemplificaţi situaţiile în care aţi fost înfrânţi fiindcă v-aţi încrezut în resurse proprii şi prezentaţi răspunsuri concrete pe care le-aţi primit din partea lui Dumnezeu ca răspuns al unor rugăciuni stăruitoare.

2.    Condiţia dependenţei de Dumnezeu

Expresia „săraci în duh” îi  identifică pe cei ce se recunosc a fi săraci din punct de vedere spiritual, au o atitudine de smerenie şi de dependenţă faţă de Dumnezeu. Această atitudine este diametral opusă faţă de cea a lui Lucifer (Isaia 14:12-15) sau a oamenilor din această lume (Daniel 4:29-37; Coloseni 2:18-19) şi se exprimă  prin recunoaşterea autorităţii lui Dumnezeu, încetarea încrederii în resursele proprii şi o dependenţă totală faţă de Dumnezeu (Psalmii 51:17; 34:18; Isaia 57:15).

Părtăşia cu Dumnezeu şi intrarea în Împărăţie aşa cum a arătat Domnul Isus în „Predica de pe Munte”, este posibilă pentru cei ce intră pe poarta cea strâmtă (Matei 7:13-14), experimentează o schimbare a vieţii (Matei 7:15-20) şi împlinesc voia lui Dumnezeu (Matei 7:21-29).

Aplicaţii practice: arătaţi de ce cei mai mulţi oameni aleg să intre pe poarta cea largă şi să meargă pe calea cea lată şi discutaţi cum îi puteţi ajuta să intre pe poarta cea strâmtă şi să meargă pe calea cea îngustă.

3.    Binecuvântările dependenţei de Dumnezeu

Binecuvântarea oferită celor „săraci în duh” este Împărăţia cerurilor (Matei 5:3; Luca 6:20). Această binecuvântare este deosebită fiindcă include darurile primite prin Hristos în mijlocul acestei lumi şi binecuvântările cereşti pregătite de Domnul Isus pentru veşnicie (Efeseni 1:3; Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 2:9).

Aplicaţii practice: enumeraţi motivaţiile ce îi pot ajuta pe cei ce încă n-au siguranţa moştenirii Împărăţiei cerurilor să creadă că această promisiune este reală.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care este tema Predicii de pe Munte?
2.    Ce înseamnă a fi sărac în duh?
3.    De ce trebuie să trăim în dependenţă de Dumnezeu?
4.    În ce mod exprimă rugăciunea stăruitoare dependenţa de Dumnezeu?
5.    Care sunt condiţiile dependenţei de Dumnezeu?
6.    Care sunt binecuvântările dependenţei de Dumnezeu?
7.    Ce ne asigură că Împărăţia cerurilor este o realitate?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *