Bătălia spirituală finală

Apocalipsa 19:1-21 ( 1 Corinteni 15:24-26)

Scopul lecţiei: Să descoperim cadrul în care se va desf[şura bătălia spirituală finală, cine sunt cei biruitori şi cei învinşi şi cum putem ajunge în rândul biruitorilor.

Contextul lecţiei: Războiul spiritual care a început prin răzvrătirea pe care Lucifer a declanşat-o în cer şi care s-a desfăşurat de-a lungul istoriei, având diferite forme de manifestare, va avea un moment final. După ce a fost izgonit din cer şi a fost aruncat pe pământ, diavolul şi-a continuat lupta spirituală, îndreptându-se împotriva omului, apoi împotriva seminţei femeii şi a poporului Israel, pentru a împiedica astfel venirea Celui ce a fost anunţat că îi va zdrobi capul ( Gen.3:15).

După întruparea Domnului Isus, atacurile celui rău au fost îndreptate împotriva Fiului lui Dumnezeu, având ca momente culminante momentele naşterii , ispitirea şi răstignirea Domnului Isus.

Deşi a fost înfrânt de Domnul Isus în aceste bătălii spirituale, diavolul n-a depus armele, ci şi-a continuat războiul spiritual, luptând în mod special împotriva Israelului şi a Bisericii. Aşa cum am studiat în lecţiile anterioare, în vremurile din urmă diavolul îşi va înteţi lupta spirituală, conducând la apariţia unui sistem diabolic universal. Este demn de luat în considerare faptul că în cartea Apocalipsei apare în mod frecvent un contrast între Ierusalim şi Babel, mireasa şi curva, autoritatea divină reprezentata de Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus şi Duhul Sfânt şi cea diabolică reprezentată de Satan, Anticrist şi proorocul mincinos.

Dincolo de evenimentele care i-au fost descoperite apostolului Ioan, scene ce descriu ceea ce se petrece în cer sau pe pământ, apare în mod predominant acest război spiritual în care Dumnezeu, împreună cu armata îngerilor buni şi cei răscumpăraţi, luptă împotriva lui Satan şi a celor care îl urmează.

Conţinutul lecţiei: Capitolul 19 al cărţii Apocalipsa prezintă momentul în care se va desfăşura bătălia spirituală finală. Satan, care îi va avea ca exponenţi pe Anticrist şi pe Proorocul mincinos, după ce va realiza un sistem diabolic universal, prefigurat de noul imperiu Roman din punct de vedere administrativ şi Babelul din punct de vedere religios, va aduna toate neamurile să lupte împotriva Israelului (Ap.16:13-14 şi 16; Zah.12:3; Dan.11:40-45;Ioel 3:11-17. etc.).

Dincolo de această nouă conflagraţie mondială există însă o bătălie spirituală îndreptată împotriva Mielului şi a lui Dumnezeu, generată de o duşmănie care este de fapt cauza acestui conflict (Ap.17:14; 19:19).

Deşi unii teologi văd în această bătălie doar dimensiunea spirituală, consider că este corect să păstrăm în atenţie atât dimensiunea fizică cât şi cea spirituală, pentru că în toate celelalte bătălii spirituale de până acum sunt menţionate ambele dimensiuni. În Eden, de exemplu, dimensiunea fizică este reprezentată de Eva şi şarpe, iar cea spirituală de Dumnezeu şi Satan. În lupta împotriva seminţei femeii, a Israelului, a Domnului Isus şi a Bisericii sunt subliniate atât efecte fizice cât şi efecte spirituale. La potop, acuzarea lui Iov, eliberarea din Egipt, naşterea, ispitirea şi moartea Domnului Isus, au fost întâlnite ambele dimensiuni.

În lupta ce a precedat eliberarea poporului Israel din Egipt, purtată între Moise şi vrăjitorii lui faraon, în timpul celor 10 urgii ce prefigurează într-un fel judecata pe care Dumnezeu o va aduce împotriva întregii lumi înaintea revenirii Domnului Isus, sunt prezente atât dimensiuni fizice cât şi spirituale.

Pastrând în atenţie acest tablou prezentat de ultimile capitole ale cărţii Apocalipsa, în care, după ce va institui un sistem diabolic universal, Satan îşi va exercita autoritatea diabolică prin lucrările pe care le va înfăptui prin Anticrist şi proorocul mincinos, atunci când armate din întreaga lume vor fi adunate pentru o nouă conflagraţie mondială, Însuşi Domnul Isus va reveni îmbrăcat în autoritate şi slavă, însoţit de oştirea cerească şi va pune capăt războiului spiritual, aducând judecata asupra naţiunilor lumii şi osânda pentru Satan şi reprezentanţii lui.

În lecţia biblică de astăzi este prezentată această bătălie spirituală finală. Studiind textul lecţiei biblice (Ap.19:1-21) descoperim o scenă din cer (Ap.19:1-10), o scenă din văzduh (Ap.19:11-16) şi o scenă de pe pământ precum şi din adânc (Ap.19:17-21).

  1. Anticiparea biruinţei în bătălia spirituală finală (scena din cer) Apocalipsa 19:1-10

Această scenă cerească descoperă o atmosferă de sărbătoare exprimată prin laudă şi închinare. În acest pasaj se repetă de patru ori afirmaţia „Aleluia!” (lăudaţi pe Domnul), care, deşi nu se mai întâlneşte niciodată în Noul Testament, este caracteristică psalmilor (Ps.113-118; 145-150; Ps.104:35). În acestă cântare de laudă s-au unit mulţimea celor răscumpăraţi (Ap.19:1), cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii (Ap.19:4) şi toţi cei supuşi lui Dumnezeu care umblă în frica de Domnul (Ap.19:5-7).

Când apostolul Ioan a vrut să se închine îngerului care i-a facut această descoperire acesta l-a oprit şi l-a îndemnat să se alăture în închinare tuturor celorlalte categorii de închinători, cinstindu-L pe Singurul care merită închinarea (Ap.19:10). Motivul acestor cântări de laudă este determinat de ceea ce este Dumnezeu (Ap.19:1-2), de ceea ce a făcut El (Ap. 19:1-3) şi de anticiparea biruinţei finale (Ap.19:4-6).

Dumnezeul care a adus deja izbăvirea celor răscumpăraţi ( Ap.19:1-2), care a judecat şi a determinat căderea Babilonului – sistemului diabolic universal – (Ap. 18:1-24; 19:2-3) a început să împărăţească (Ap.19:6; 1 Cor.15:24-26), iar momentul inaugural al acestei noi dimensiuni a Împărăţiei lui Dumnezeu este „Nunta Mielului” (Ap.19:7-9). Pentru a fi părtaşă acestei sărbători, mireasa – biserica (2 Cor.11:2; Ef.5:22-23) s-a pregătit

(Ap.19:7-9).

  1. Cel ce va câştiga biruinţa în bătălia spirituală finală ( scena din vazduh) Apocalipsa 19:11-16

Dacă în cer este o atmosferă de sărbătoare împodobită cu laudă şi închinare, în văzduh este o atmosferă de autoritate şi slavă. Potrivit revelaţiei pe care a primit-o, apostolul Ioan Îl prezintă pe Domnul Isus, Cel ce va câştiga biruinţa finală, arătând caracterul Său – „Cel credincios”, „Cel adevărat”, „Cel ce judecă cu dreptate” (Ap.19:11), înfăţişarea Sa glorioasă (Ap.19:12-13; Ap.1:13-16), însoţitorii Săi (Ap.19:14) şi modul în care va câştiga biruinţa (Ap.19:15). Acest tablou Îl descoperă pe Domnul Isus în autoritatea Sa de Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor ( Ap.19:16).

  1. Cei ce vor fi învinşi în bătălia spirituală finală ( scena de pe pământ şi din adânc)Apocalipsa 19: 17-21

Spre deosebire de scenele din cer şi din văzduh, care descriu o atmosferă de sărbătoare şi slavă, ceea ce se întîmplă pe pământ şi în adânc redă o atmosferă de pedeapsă şi groază. Dacă cei răscumpăraţi sunt chemaţi la ospăţul nunţii Mielului (Ap.19:9), îngerul pe care l-a văzut Ioan aşezat în soare a chemat toate păsările cerului la ospăţul cauzat de judecata lui Dumnezeu ( Ap.19:17-18). Acest ospăţ arată în mod figurativ soarta pe care o vor avea cei ce îl vor urma pe Anticrist (Ap.16:13-16;9:16-17; Ez.38-39).

În acestă bătălie finală vor fi pedepsiţi nu numai cei ce-l vor urma pe diavol, ci vor fi prinşi, judecaţi şi aruncaţi în iazul de foc şi fiara (Anticrist) şi proorocul mincinos ( Ap.19:20-21). Pedeapsa lor va fi sigură, severă şi fără sfârşit ( Ap.19:20-21; 14:10-11;21:10).

Întrebări pentru discuţii:

  1. Ce ne ajută să credem că bătălia spirituală finală va avea o dimensiune fizică şi una spirituală ?
  2. Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le întâlnim cu privire la bătălia spirituală finală ?
  3. Care sunt cele trei scene pe care le prezintă textul lecţiei biblice de astăzi ?
  4. Ce a motivat cerul la sărbătoare, laudă şi închinare ?
  5. Ce asemănări şi ce deosebiri sunt între venirea lui Hristos ca Mesia şi cea de „Domn al domnilor” şi „Împărat al împăraţilor”?
  6. Ce ne ajută să credem că reprezentanţii diavolului şi cei ce-l urmează pe Satan vor fi pedepsiţi ?
  7. Care dintre lucrurile ce ne arată că mireasa lui Hristos s-a pregătit lipsesc cel mai frecvent bisericilor de astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *