Apariţia lui Anticrist

2 Tesaloniceni 2:1-17 (2 Tesaloniceni 2:7-8)

Scopul lecţiei: Să descoperim identitatea lui Anticrist şi lucrarea pe care acesata o va împlini, pentru a nu fi înşelaţi şi atraşi pe calea pierzării.

Contextul lecţiei: Dacă în lecţia precedentă am încercat să identificăm sistemul diabolic universal pe care diavolul îl va institui înainte de venirea Domnului Isus, în lecţia de astăzi vom avea în atenţie persoana care îl va conduce. Acesta va fi un „Hristos fals”, care, deşi se va prezenta ca un salvator al omenirii, va antrena pe toţi cei care îl vor urma în cea mai mare rebeliune şi împotrivire faţă de Dumnezeu.

Deşi acest spirit anticristic l-a caracterizat pe Satan chiar din momentul căderii (Is.14:12-13; Ap.12:9-10) şi s-a manifestat de-a lungul istoriei în diferite forme de împotrivire faţă de Dumnezeu, de Hristos şi de Adevăr ( Num.22-24; Dan.9:26;11:21-45:I Ioan 2:18; 4:3), la sfârşitul vremurilor „Anticrist” va fi o persoană.

Descoperim acest adevar luând în considerare faptul că apostolul Ioan îl aseamănă pe Anticrist cu cei căzuţi de la credinţă (I Ioan 2:18-19;4:1-3), iar apostolul Pavel îl numeşte „omul păcatului” sau „fiul pierzării”, atribuindu-i însuşiri şi acţiuni caracteristice unei persoane ( 2 Tes.2:3-11).

Când Domnul Isus vorbeşte despre venirea lui Anticrist, îl prezintă în contrast faţă de lucrarea pe care El a împlinit-o, arătând că acesta va veni şi va lucra nu trimis de Tatăl, ci în puterea lui proprie (Ioan 5:43). Şi Daniel subliniază acelaşi adevăr, pentru că atunci când prezintă un prototip al lui Anticrist, el vorbeşte despre un împărat ce se va ridica pe scena istoriei, care va lucra cu autoritate şi putere diabolică, până când îl va ajunge pedeapsa care îi este rânduită (Dan.7:24-26;8:23-25;9:27;11:36-45).

Conţinutul lecţiei: Cea de-a doua epistolă pe care apostolul Pavel o scrie celor din Tesalonic este deosebit de importantă pentru că ne prezintă detalii asupra unor afirmaţii greşit înţelese din prima epistolă şi dă răspuns la unele întrebări majore, pe care cei din Tesalonic le aveau cu privire la venirea Domnului Isus. Pentru a răspunde celor ce credeau că Domnul Isus a şi venit şi pentru a-i ajuta pe cei din Tesalonic să deosebească învăţăturile greşite şi duhurile de rătăcire, apostolul Pavel prezintă două semne distincte ce vor precede venirea Domnului: lepădarea de credinţă şi apariţia lui Anticrist (2 Tes.2:1-3)

Deşi aceste afirmaţii ale apostolului Pavel au generat multe controverse între teologi, studiind acest capitol descoperim:

 1. Identitatea lui Anticrist, 2 Tesaloniceni 2:3-4

Cu toate că nu ne prezintă obârşia lui Anticrist, apostolul Pavel ne arată caracterul acestua, numindu-l „omul fărădelegii „ – omul ce ce nu respectă legea lui Dumnezeu, fiind un promotor al păcatului – (2 Tes.2:3;2:8). Spre deosebire de Domnul Isus, pe care Sfânta Scriptură îl prezintă ca „Fiu al omului”, – ce a venit să aducă salvarea – (Dan 7:13; Mat.18:11;Luca 9:56;19:10) , Anticrist este prezentat a fi „fiul pierzării” – cel ce va conduce lumea spre pierzare, având el însuşi aceiaşi soartă – (2 Tes.2:3/c; 2 Tes.2:10: 2 Tes.1:6-10; Ap.17:8; Ap.17:11).

 1. Lucrarea lui Anticrist 2 Tes.2:4-11

Anticrist va fi cunoscut nu numai după caracterul sau, ci şi după lucrarea pe care o va înfăptui. Fiind plin de sine, el se va împotrivi lui Dumnezeu, înălţându-se mai presus de ceea ce este vrednic de închinare (Hristos), dându-se drept Dumnezeu (2 Tes.2:4). Împotrivirea lui nu se va exprima însă numai prin atitudine, ci şi prin acţiuni concrete. Astfel, Anticrist va profana Templul, aducând păcatul în locul sfânt (Dan.7:25;11:36;Ap.13:6). În puterea Satanei, va face tot felul de minuni, semne şi puteri mincinoase, folosind toate amăgirile nelegiuirii, pentru a-i duce în rătăcire pe cei ce sunt pe calea pierzării ( 2 Tes.2:8-10/a).

Lucrarea lui nu va fi un secret, ci a fost prevestită (2 Tes.5); pentru un timp va fi restricţionată (2 Tes.6-7), dar se va descoperi deplin la vremea potrivită, când se va manifesta cu toată autoritatea şi puterea demonică (2 Tes.2:6-10).

 1. Sfârşitul lui Anticrist 2 Tes.2:8 -13

Deşi Anticrist se va prezenta lumii având pretenţia că este Dumnezeu şi săvârşind minuni şi lucrări dincolo de capacităţile priceperii umane, sfârşitul lui este sigur, pentru că Dumnezeu îi va îngădui apariţia şi lucrarea care va fi doar pentru o vreme, iar la venirea Sa, Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale ( 2 Tes.2:8; Ap. 19:15 şi 20), şi îl va prăpădi cu arătarea venirii Sale ( 2 Tes.2:8;Ap 20:10). Termenii folosiţi de apostolul Pavel arată nu numai siguranţa sfârşitului lui Anticrist, dar şi asprimea pedepsei pe care acesta o va suferi. Împreună cu el vor fi judecaţi şi condamnaţi şi toţi cei ce l-au urmat ( 2 Te.2:12; Ap.14:9-11).

 1. Biruinţa asupra lui Anticrist 2 Tes.2:13-17

În contrast cu cei ce sunt pe calea pierzării, care îl vor urma pe Anticrist şi vor primi împreună cu el aceiaşi pedeapsă, pentru că n-au primit dragostea adevărului (mântuirea) (2 Tes.2:10), n-au crezut adevărul (2 Tes.2:12) şi acceptând o minciună şi-au găsit plăcerea în nelegiuire (2 Tes.2:12), apostolul Pavel îi prezintă pe cei biruitori. Aceştia sunt cei aleşi de Dumnezeu (2Tes.2:13), care au fost chemaţi prin Evanghelie (2 Tes.14) şi au rămas lângă Cuvânt şi în slujire (2 Tes.15-17).

Potrivit îndemnului pe care îl foloseşte apostolul Pavel, înţelegem că vor câştiga biruinţa împotriva lui Anticrist cei ce vor rămîne statornici (tari) în alegerea primită ( prin credinţă şi sfinţenie, 2Tes.2:13), în chemarea care le-a fost făcută ( prin o bună nădejde, 2 Tes.2:14), în Cuvântul Scripturii (prin împlinirea a ceea ce li s-a vestit, 2 Tes.2:15) şi în slujirea care li s-a încredinţat (prin orice lucru şi cuvânt bun, 2 Tes.2:16-16).

Acestă biruinţă este posibilă ca răspuns al rugăciunii, şi al lucrării lui Dumnezeu Tatăl, a Domnului Isus şi a Duhului Sfânt, care ne sfinţeşte, ne mângâie, ne iubeşte şi ne întăreşte (2 Tes.2: 13 şi16-17).

Întrebări pentru discuţii:

 1. În ce context a vorbit apostolul Pavel despre persoana şi lucrarea lui Anticrist?
  2. Care sunt cele mai frecvente concepţii cu privire la Anticrist?
  3. Ce mărturii ne ajută să credem că Anticrist va fi o persoană?
  4. De ce este important să ştim care va fi lucrarea lui Anticrist?
  5. Care sunt factorii ce vor determina căderea celor ce-l vor urma pe Anticrist?
  6. Cine sunt cei ce vor câştiga biruinţa împotriva lui Anticrist?
  7. Care dintre atitudinile menţionate ar trebui să fie atitudinea bisericii de astăzi faţă de acest subiect: nepăsare,
  triumfalism, îngrijorare, anticipare, pregătire, confruntare (explicaţi atitudinile selectate).

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *